For forskere

Fremgangsmåte for å søke om tilgang til data, biologisk materiale eller kontakt med deltakere fra Tromsøundersøkelsen

Prosjektleder må ha forskningskompetanse (ph.d.) og være tilknyttet en forskningsinstitusjon. Hovedveileder oppføres som prosjektleder for ph.d.- og masterstudenter.

Etter ny lovgivning er det endret praksis knyttet til REK-godkjenning for forskningsprosjekter med data fra Tromsøundersøkelsen. Alle prosjekter som søker om data fra Tromsøundersøkelsen må ha egen REK-godkjenning. Dette innebærer at ingen nye prosjekter omfattes av Tromsøundersøkelsens REK-godkjenning. For prosjekter hvor en anonymisert fil skal brukes, eksempelvis enkelte mastergradsprosjekter, er ikke egen REK-godkjenning påkrevd.

Prosjekter som søker Tromsøundersøkelsen, må oppgi behandlingsgrunnlag etter EUs personvernforordning(GDPR) og personopplysningsloven. Videre må forskningsansvarlig institusjon vurdere behovet for å gjennomføre personvernkonsekvensvurdering (DPIA).

Alle prosjekter som er forankret ved UiT Norges arktiske universitet og behandler personopplysninger skal meldes til Norsk senter for forskningsdata (NSD) i tråd med UiTs retningslinjer.

 


 

Slik søker du

Vi skiller mellom tre søknadstyper. Alle søknader sendes til tromsous@uit.no, men kan kreve forskjellig dokumentasjon. Se mer detaljerte krav til søknadstypene under.

 1.       Søke tilgang til data for statistiske analyser
 2.       Søke tilgang til biologisk materiale for nye analyser (mer info kommer)
 3.       Søke tilgang til å kontakte deltakere for ny datainnsamling (mer info kommer)

 

     Søke tilgang til data

Tilgang til egen datafil kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en eller flere definerte problemstillinger i en tidsavgrenset periode, og til å publisere artikler beskrevet i forskningsprotokollen som lå ved søknaden.

Man har kun adgang til å forske på godkjente problemstillinger. Når den avtalte prosjektperioden er over, må prosjektleder bekrefte sletting av utlevert data fra Tromsøundersøkelsen, og melde inn publikasjoner fra prosjektet.

 

Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen 

 

Prosjektleder må gjøre seg kjent med tilgjengelige variabler i Tromsøundersøkelsen via NESSTAR og velge ut aktuelle variabler og utvalg. 

 

 • Fyll ut søknadsskjema Word (obs. nytt skjema oktober 2019)
 • Lag en liste over ønskede variabler via NESSTAR
 • Legg ved prosjektbeskrivelse/protokoll med publikasjonsplan. Eksempelmal finner du her
 • Legg ved REK-godkjenning der det er nødvendig
 • Send det elektronisk til Tromsøundersøkelsens e-post: tromsous@uit.no

 

Søknadsskjema må inneholde navn på ansvarlig prosjektleder og prosjektmedarbeidere.  Aktuelle samarbeidspartnere må være forespurt. Prosjektbeskrivelsen må inneholde bakgrunn, referanse til relevant teori, problemstilling, metode (utvalg, materiale, analyse), tidsplan med sluttdato, navnene til alle prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere, samt publikasjonsplan.  Variabellisten må gjenspeile problemstillingene i prosjektbeskrivelsen. Godkjenning fra REK og eventuell kvittering fra NSD kan ettersendes. 

 

Søknader behandles i Data- og publikasjonsutvalget (DPU) for Tromsøundersøkelsen. Søknader må være innsendt minst en uke før møte i DPU. Merk at søknaden må være komplett før den kan behandles.

 

 


 

Møteplan data- og publikasjonsutvalget (DPU) 2020

 • Fredag 11. september
 • Torsdag 1. oktober
 • Torsdag 5. november
 • Torsdag 3. desember

Det må påregnes inntil 2 ukers saksbehandlingstid etter hvert møte. Data blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt Tromsøundersøkelsen, og signert avtale foreligger.


 

Kostnad for utlevering av datasett

Kostnaden dekker en del av utgiftene knyttet til utlevering av data, og bidrar til videre forvaltning og kvalitetssikring av data i Tromsøundersøkelsen. Universitetene er pålagt å beregne kostnader etter TDI-modellen.

 

 • Kostnad for et datasett tilsvarende ett enkelt ph.d.-/postdoktor-/forsker-prosjekt (3-4 artikler) er satt til kr. 83 000 eks. mva.
 • Ved prosjekter med færre eller flere publikasjoner er beløpet kr. 26 000 eks. mva. per planlagt artikkel
 • Studentprosjekter er fritatt for kostnad for utlevering av data, og avtalen inkluderer tillatelse til å publisere inntil 1 artikkel per studentprosjekt.

 

          Prisen er justert per januar 2020

 

Kontakt oss

E-post: tromsous@uit.no
Telefon: 776 20 700


NESSTAR:  variabeloversikt


 

 

English version