Målsettinger

I tillegg til en overordnet målsetting om å utvikle forskningsbasert kunnskap om barn, barnehage og barnehagelærerprofesjonen i et nordlig perspektiv, har gruppa følgende intensjoner:

  • å styrke samarbeidet om forskning internt i utdanningen og på tvers av fag- og kunnskapstradisjoner
  • å øke forskningsaktivitet og vitenskapelig publisering på barnehagefeltet i Campus Alta
  • å gjøre forskningen kvalitativt bedre gjennom drøfting og samarbeid om teoretiske tilnærminger, metoder og skriveprosesser
  • å skape et fagmiljø der vitenskapelig ansatte på ulike nivå gjensidig støtter hverandre i forsknings- og publiseringsarbeidet, inkludert støtte til uerfarne forskere
  • å etablere forskningssamarbeid og nettverk med partnere i høyere utdanningsinstitusjoner innenfor Barentsregionen og UArctic
  • å utvikle felles forskningsprosjekter internt mellom medlemmer i gruppa og med eksterne samarbeidspartnere og søke midler til slike prosjekter
  • å utvikle forskning i og om barnehagerelevante fenomener i nord som kan vekke nasjonal og internasjonal interesse