Prosjekter

Pågående forskningsprosjekter

 • Forskningsgruppen bedriver en rekke spesialiserte studier innen områder som: søvn og smerteproblemer, døgnrytmer, fedme, perfek­sjonisme, ­kunnskapsoppsumeringer/metaanalyser, validering av måleinstrumenter, psykoterapeutiske intervensjoner, helsefremmende intervensjoner, spiseforstyrrelser, resiliens og stresshåndtering.

Forskningsprosjekter tilknyttet enkeltmedlemmer

Jan Rosenvinge

 • Fedmeprosjekter (en retrospektiv studie av fedme opererte, samt en longitudinell intervensjonsstudie. Begge er samarbeidsprosjekter med Aker Sykehus og Vestfold sentralsykehus)
 • Perfeksjonisme - forekomst og forklaringsmekanismer (studie i samarbeid med Gunn Pettersen, Lauri Nevonen, Svein Bergvik, Rolf Wynn og Oddgeir Friborg)
 • Metaanalyser av sammenhengen mellom komorbide personlighetsforstyrrelser ved spiseforstyrrelser, angst og depressive psykisk lidelser (3 prosjekter i alt)
 • Validering og normering av spørreinstrumenter, deriblant instrumenter for måling av spiseforstyrrelser (samarbeid med Oddgeir Friborg, Loa Claussen og Ullevål sykehus)
 • Validering av skjema for sosial mediabruk (samarbeid med Sundgot-Borgen, NIH og Oddgeir Friborg)
 • Menn og spiseforstyrrelser (samarbeid med Gunn Pettersen og Universitetet i Lund)
 • Modum bad, langtidsoppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser (PhD prosjekt med Kari-Anne)
 • Fysisk aktivitet, helse, spiseforstyrrelser/akutegraf (samarbeid med Jorun Sungot-Borgen ved Norges Idrettshøyskole og Modum bad)

Oddgeir Friborg

 • Gjennomfører kunnskapsoppsummeringer i form av meta-analyser på eksempelvis sammenhenger mellom personlighetsforstyrrelser og angst-, depressive eller spiseforstyrrelser.
 • Samarbeidspartner: Prosjekt på personer med langvarige muskel/skjelettsmerter, søvn og smerteproblemer med årstidsvariasjon som underliggende variabel.

 • Prosjekleder for forløpsundersøkelsn av pasienter henvist for utredning og behandling av eventuell hjertesykdom ved UNN. Studien inkluderer uttrekk av helseregisterdata med ett 20 år oppfølgingsperspektiv.
 • Deltar i flere prosjekter knyttet til utvikling og validering av psykologiske spørreinstrumenter til bruk i helse- og i klinisk psykologi

Svein Bergvik

 • Hvordan kommuniserer pleier og hjertepasient - en studie av utskrivningssamtalen ved en hjertekirurgisk avdeling
 • Fatigue og fysiologisk stressrespons hos pasienter med kroniske smerter (samarbeid med Lena Danielsson, UNN)
 • Fatigue og kroniske smerter - prospektiv studie av pasienter behandlet ved UNN (samarbeid med Lena Danielsson, UNN)
 • Holdninger og erfaringer hos helsepersonell som jobber med rusproblematikk i Helse Nord (samarbeid med Trond Nergård Bjerke, Psykiatrisk forskningssenter, UNN)
 • Psykomotorisk fysioterapi som relasjonell praksis (samarbeid med Anne Gretland, IHO, UiT) 
 • Postoperative sårinfeksjoner hos koronaropererte pasienter (5.årsoppgave stud med Mariann Isachsen)
 • Overvektige pasienters opplevelse av behandlingstilbud og hjelp fra helsevesenet for overvektsproblemene (5.årsoppgave stud med Hege Jørstad)

Karin Abeler

 • Søvn og smerter: En prospektiv studie av døgnvariasjoner i søvnmønster og smerter over ulike årstider hos personer med langvarige muskel/skjelettsmerter

Ingvild Nordnes Myrbakk

 • Forløpsundersøkelse av pasienter henvist for utredning og behandling av eventuell hjertesykdom ved UNN.