Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen ble opprettet høsten 2010

Sykepleiefaget er et stort fagområde ved fakultetet med mange ansatte og store undervisningsoppgaver. Sykepleie er også et stort forskningsfelt internasjonalt. Forskningsgruppen satser på å styrke fagutviklingsaktivitet og forskningsproduksjon hos de sykepleiefaglig ansatte, bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt og bidra til forskningsbasert undervisning på alle nivå. Gruppen vil også utvikle relevante forskningsprosjekter hvor man kan utdanne stipendiater til tiltrengt sykepleiefaglig førstekompetanse ved UiT.

Begrepet «person- og relasjonssentrert» brukes på to områder som således rammer inn forskningsgruppens virksomhet. Det ene området handler om empiriske studier i og på sykepleiepraksis. Empiriske studier innebærer nærstudier av menneskers erfaringer med å leve meningsfylte liv, leve med sykdom og gjennomleve kriser. Empiriske studier vil således omfatte både de som trenger hjelp, sykepleieutøvere og de som er i et utdanningsløp. Det andre området er grunnforskning i sykepleie og omhandler historiske studier av sykepleiepraksis eller filosofiske nærstudier av sykepleie. Slik forskning er vesentlig fordi den bidrar med viktige teoretiske perspektiv og kontekst til empiriske studier.

Forskningsgruppen er opptatt av å utvikle sykepleiefaglige tematikker på tvers av sektorer, spesialiteter og utfordringsområder som fremhever sammenhenger mellom menneskets kroppslige og relasjonelle tilstedeværelse i verden. Det handler om å utforske og løfte frem grunnleggende fenomener knyttet til forståelse av menneskets meningsfylte liv, sykdom og/eller som hjelpetrengende. Videre hvordan sykepleier kan følge med og hjelpe mennesker til forståelse, håndterbarhet og mening gjennom forskjellige livsfaser. Pasientsikkerhet er en grunnleggende målsetting.

Personer som sykepleieren er i kontakt med inngår i relasjoner som har forskjellige betydninger for dem. Sykepleien må forholde seg til personens betydningsfulle relasjoner.

Et person- og relasjonssentrert fokus i sykepleieforskningen omfatter også samarbeid med andre profesjoner og fag der det er kunnskapsutviklende. Her vil også studier av kunnskapsformer i fagutøvelse stå sentralt, som omfatter både erfaringsbasert og teoretisk kunnskap.