Om forskningsgruppen

Forskningsgruppen ble opprettet høsten 2010

Sykepleiefaget er et stort fagområde ved fakultetet med mange ansatte og store utdanningsoppgaver. Sykepleie er også et stort forskningsfelt internasjonalt. Forskningsgruppen vil satse på å styrke fagutviklingsaktivitet og forskningsproduksjon hos de sykepleiefaglig ansatte, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt og bidra til å forskningsbasere undervisningen på alle nivå.

Begrepet ”pasientnær” brukes på to områder eller nivå slik det rammer inn forskningsgruppens virksomhet. Det ene nivået dreier seg om empiriske studier i og på sykepleiepraksis, om nærstudier av menneskers erfaringer med sykdom og kriser og ikke minst studier på oppøving av sykepleie. Det andre nivået forstås som grunnforskning i sykepleie og omhandler historiske studier av sykepleiepraksis eller filosofiske nærstudier av sykepleie. Slik forskning er vesentlig fordi den bidrar med viktige teoretiske perspektiv og kontekst til empiriske studier.

Forskningsgruppen vil være opptatt av å utvikle sykepleiefaglige tematikker på tvers av sektorer eller spesialiteter. Det handler om å utforske og løfte frem mulige felles grunnfenomener knyttet til forståelse av mennesket i sykdom og/eller som hjelpetrengende, og hvordan på en best mulig måte følge med og hjelpe mennesker i / gjennom usikre livsfaser. Samtidig inngår sykepleiepraksisene i ulike samhandlingskontekster, som er med å definere dem. Et pasientnært perspektiv i sykepleieforskningen må også omfatte samarbeidet og komplementariteten mellom profesjonene og fagene. Her vil også studier av kunnskapsformer i fagutøvelse stå sentralt.