Om forskningsgruppa

Forskningsgruppe psykiatri er engasjert i forskning på en rekke områder, blant annet:

 • Helsetjenestseforskning og psykiatrisk epidemiologi
 • Helsepsykologi
 • Sammenhenger mellom somatiske og psykiske lidelser
 • Bruk av teknologi i helsetejenesten, kunstig intelligens, eHelse og mHelse
 • Psykisk helse og kultur
 • Psykiske lidelser og demens hos eldre
 • Ruslidelser
 • Biologisk psykiatri

Medlemmene i forskningsgruppe psykiatri er aktive i undervisning og veiledning om psykisk helse og psykisk sykdom og rusmiddelavhengighet gjennom hele medisinstudiet og på doktorgradsnivå. Vi har også undervisningsoppgaver på andre fagområder på Det helsevitenskapelig fakultet UiT.

 

Forskningssamarbeid
Forskningsgruppe psykiatri har et utstrakt samarbeid med andre forskningsgrupper og institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og ved Universitetssykehuset Nord Norge om blant annet:

 • Tromsøundersøkelsen (ISM)
 • Helsepsykologi (IPS)
 • Tannhelse og psykiske plager (IKO, TkNN)
 • Psykisk helse- og rusklinikken (UNN)
 • Kardiovaskulær forskning og psykisk helse (UNN)
 • Kunstig intelligens (Senter for pasientnær og kunstig intelligens, UNN)
 • eHelse og mHelse (Nasjonalt senter for eHelseforskning, UNN)
 • Sikkerhetspsykiatri (SIFER, UNN)

 Andre samarbeidspartnere:

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
 • Senter for samisk helseforskning (ISM)
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Nasjonalt kompetansesenter for komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)

Forskningsgruppens medlemmer samarbeider dessuten med en rekke andre forskningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

Lokalisert Åsgård
Forskningsgruppe psykiatri er samlokalisert med klinikken Psykisk helse og rusklinikken på UNN for å styrke klinisk psykiatrisk forskning.