Traumeepidemiologi

Risikoen for alvorlig skade, og sjansen for å overleve uten varige mén, avhenger av hvor du bor i Norge. Vi jobber med å beskrive hva som gjør distrikts-Norge til et farligere sted å bo, og hvordan vi kan endre det.

For alvorlig skadde pasienter avhenger det endelige utfall av en lang rekke faktorer, helt fra hvor skaden skjer, melding til nødmeldetjenesten, førstehjelp, ambulanse, legevaktlege, legekontor/helsesenter, evt. helikopter/fly, akuttsykehus med traumefunksjon, traumesenter, rehabilitering og tilbakeføring av pasientens erfaringer til behandlingskjeden.

Vi ser på en del av disse ledd:

1) Hva skiller distrikt fra by, og er det ulikheter mellom de nordiske land?
Dette var tema for Håkon Kvåle Bakkes disputas i 2013, som du finner her. Vi jobber videre med en nordisk studie, der Kvåle Bakke er hovedveileder for Tine M Steinvik på forskerlinje og med planlagt doktorgrad. Samarbeidsland er Finland, Sverige og Island.

2) Er førstehjelp nyttig, og blir den gitt til folk med alvorlige skader?
Dette temaet har fått lite oppmerksomhet tidligere (se her), så vi er i gang med en prevalensstudie der vi ser på hvor mye førstehjelp som gis i Nord-Norge, hva AMK rådgir innringere om, og hva befolkningen mener de kan og vil. Vi har jobbet med dette i Nord-Irak tidligere (her).

Erfaringer fra prehospital innsats ved katastrofer blir ikke systematisert og gjort tilgjengelig for andre som skal planlegge beredskap og innsats. Sabina Fattah har gjort en systematisk litteraturoversikt over eksisterende maler for rapportering (her) og fant at det var nødvendig å lage en ny. En internasjonal ekspertgruppe har laget en ny mal (her) og den er nå tilgjengelig som rapporteringsverktøy og database på www.majorincidentreporting.org. Sabina leverte sin doktorgradsavhandling til bedømmelse i desember 2014.

Andre interesseområder, spesielt for Torben Wisborg:

  • Effekt av trening av traumeteam på sykehus i Norge (Torbens doktorgrad fra 2008), nå i Botswana der Terje Hanche-Olsen ser på effekt av et nasjonalt prosjekt med BEST-trening av tverrfaglige traumeteam på alle sykehus (Torben er biveileder).
  • Kvalitet og presisjon i håndtering av henvendelser til AMK i Norge, Eirin Ellensen, UiB (Torben er biveileder).
  • Effekt av simulering for tverrfaglige team i intensivavdelinger, Stine Gundrosen, NTNU, (Torben er biveileder).