Klinisk anestesi og intensivmedisin

Vi driver pasientnær forskning innenfor klinisk anestesi og intensivmedisin og fokuserer på fysiologi, patofysiologi, farmakokinetikk/farmakodynamikk, pasientforløpsstudier, evaluering av nye behandlingsmetoder, pasient- og pårørende erfaringer, samt bruk av IKT som prosess og beslutningsverktøy. Forskningen utføres ved Anestesi og operasjonsavdelingen, samt ved Intensiv og Oppvåkningsavdelingen.

Noen eksempler på kliniske publikasjoner fra våre avdelinger

Bruk av kolloider til pasienter med sepsis og septisk sjokk: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22738085

Behandlingsresultater etter elektiv kirurgi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22998715

Effektive lokalanestesidose ved perifer nerveblokade på overekstremitetene: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23418881

Retningslinjer for perioperativ behandling av pasienter med blærekreft: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189391

Intensivbehandling av pasienter med leversvikt: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20805858

 

Eksempler på translasjonsforskning med klinisk relevans for anestesi- og intensivmedisin

Nytt prinsipp for behandlingen av hyperammonemi ved akutt leversvikt: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25258408

Ny kardioplegiløsning ved hjertekirurgi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18042395

Pågående prosjekter

«NON-seda studien». Dette er en prospektiv randomisert multisenterstudie hvor vi sammenligner effekten av sedering, ved å sammenligne pasienter som er sedert med våkne intuberte respiratorpasienter.

Vi gjør også en studie av perifere nerveblokader ved skulderkirurgi.