Om forskningsgruppen

Historikk og tilhørighet

Forskningsgruppe for medisinsk avbildning (FMA) ble etablert i 2013 og tilhører Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Gruppen samler forskere med interesse for medisinsk avbildning for diagnostikk og behandling. 

Medlemmer

Ved utgangen av 2018 består gruppen av fem overleger ved UNN ansatt ved UiT som førsteamanuensis II, en førsteamanuensis I, tre professor II hvorav en er overlege ved UNN, fire PhD-stipendiater ved UiT samt fire PhD-studenter i fordypnings-stillinger ved UNN og to forskere i fulltidsstilling tilknyttet PET-senteret. Leger med PhD men uten stilling ved UiT er tilknyttet som assosierte medlemmer. 

Vitenskapelige publikasjoner

Antall publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift har i siste femårsperiode ligget på gjennomsnittlig 15 per år. Tall fra 2011 viser at leger ved røntgenavdelingen var medforfattere til 15 publikasjoner, hvorav 4 (27%) hadde første eller siste forfatter fra avdelingen. Fra 2014 til 2018 har andelen publikasjoner med første eller siste forfatter fra FMA ligget på 67-80 % hvilket avspeiler en endring fra å delta i andres forskning, til forskning initiert og ledet av forskningsgruppen. Siden etableringen av FMA i 2013 har det vært i underkant av en PhD-disputas årlig, med 8 kandidater i gang ligger det an til at produksjonen av doktorgrader vil øke.