Om forskningsgruppa

Metabolsk og Nyremedisinsk Forskningsgruppe er basert på forskermiljøet rundt Metabolsk Forskningslaboratorium, Institutt for klinisk medisin.

Seniorforskerne i gruppen er hovedsakelig klinikere med II´er stillinger ved UiT (dvs 20% stilling) og hovedstilling på UNN eller OUS Rikshospitalet. Disse er spesialister innenfor nyremedisin, laboratoriemedisin og kardiologi. For tiden har gruppen 4 ph.d-stipendiater. Vi har hatt en rimelig god doktorgradsproduksjon (5 stk de siste 10 år). Metabolsk Forskningslaboratorium driftes av 2 bioingeniører.

Forskningsgruppen samarbeider tett med forskere fra Tromsø-undersøkelsen, Inistutt for samfunnsmedisin og Institutt for medisinsk biologi (IMB). I tillegg har vi nasjonalt samarbeid med forskere fra OUS Rikshospitalet, og internasjonalt samarbeid for forskere fra AusDiab-studien  (the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study) (AusDiab). Gruppen har publisert mer enn 80 publikasjoner de siste 5 årene, og ble i juni 2010 utnevnt av European Society of Hypertension som et europeisk ”Centre of Exellence”.

Forskningsfokus

Metabolsk og Nyremedisinsk forskningsgruppe fokuserer på sammenhengen mellom metabolske forstyrrelser og nyresykdom, og betydningen for utvikling av hjerte/karsykdom. Antallet personer med både kronisk nyresykdom og pasienter i nyreerstattende behandling (dvs pasienter i dialysebehandling eller nyretransplanterte pasienter) er raskt økende. Dette utgjør et problem av stor helseøkonomisk betydning.

Selv lavgradig nyreskade viser seg å være assosiert med økt risiko for hjerte-karsykdom.. Det nye begrepet ”den reno-kardiale akse” beskriver sammenhengen mellom nyrefunksjon og hjertesykdom.

Vi har fokus på problemstillingen: Er det sammenhenger mellom forstyrrelser i urinsyrenivå, eller i glukose- og lipid metabolismen, når det gjelder økning i blodtrykk, fall i nyrefunksjon og senere utvikling av hjerte- karsykdom?

Vi benytter en epidemiologisk tilnærming, kliniske studier, og også dyre-eksperimentelle studier (i samarbeid med forskere fra IMB). Med utgangspunkt i Tromsø-undersøkelsene, gjør vi både kliniske og epidemiologiske studier der forskningen vår er konsentrert om tidlig renal dysfunksjon og relasjon til metabolske forstyrrelser, urinsyrenivå, hypertensjon, venstre ventrikkel hypertrofi og hjerte-karsykdom. Spesiell fokus rettes mot betydning av glomerulær hyperfiltrasjon, høyt urinsyrenivå og prediktiv verdi av markører på lavgradig nyreskade (cystatin C, renal albumin-utskilling, utskilling av det intratubulære enzymet N-acetyl glucosaminidase; NAG).