Om forskningsgruppa

Hovedmålsettingen for vår forskningsgruppe er å kartlegge nye potensielle molekylære angrepspunkt for fremtidens kreftbehandling.

Vi studerer familier av molekyler og deres reseptorer for å kartlegge hvilken betydning de har for svulstvekst, spredning og levetid for kreftpasienterpasienter. Molekylære mekanismer som kan ha prognostisk betydning for kreftpasienter er sentrale i våre forskningsprosjekter.

Ved å sammenholde forekomst av slike molekyler med kliniske opplysninger om den enkelte pasient kan vi få viktig informasjon om pasientens prognose og hvilke faktorer som påvirker prognosen.

I neste instans kan dette influere på hvilken behandling pasienten tilbys.  Prosjektene er basert på undersøkelser av vevsmatriser (tissue micro array) og in vitro studier på kreftceller fra opererte pasienter.


Forskningsaktiviteten er i hovedsak basert på svulstvev fra lunge, prostata og bløtvevssarkomer og fokuserer på følgende sentrale kreftovergripende mekanismer:

1)      Angiogenese og hypoksi

2)      Immunsystemets rolle ved kreft

3)      Epitelial mesencymal transisjon (EMT)

Molekyler undersøkes på DNA, RNA, microRNA og protein nivå ved hjelp av PCR, fluorescens in situ hybridisering (FISH), immunhistokjemi (IHC) og vevsmatriser fra primære svulster.

I tillegg nyttes kommersielle lungekreft cellekulturer samt korttidskulturer fra ferskt reserte lungekreftsvulster for å studere kreftassosierte fibroblasters (CAFs) overlevelsesmekanismer og bidragende rolle mht angiogenese og tumorvekst etter strålebehandling. CAFs sekresjonsprofil undersøkes og det gjøres funksjonelle assays. 

Ved siden av gjør en del av gruppens medlemmer ren klinisk forskning hvis målsetting er, gjennom kliniske multisenterstudier, å identifisere mer optimal terapi for kreftpasienter, mht både bivirkninger og effekt