Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Fagutvikling og undervisning

Fagutvikling kan ses i sammenheng med undervisning, da undervisning grunnleggende er en fagutviklende aktivitet. Det allmennmedisinske miljøet bidrar også i ulike sammenhenger der formålet er å utvikle helsetjenester på systemnivå.

 

Fagmiljøet engasjerer seg i:

 • Utdanning av nye leger, turnusleger og spesialister i allmennmedisin i samarbeid med praksisfeltet. Vi ønsker å utvikle en fruktbar interaksjon med praktiserende allmennleger lokalt og nasjonalt, blant annet gjennom å bidra i deres videre- og etterutdanning.  

 

 • Utvikling av kreativ undervisningspedagogikk, herunder caseutvikling og case-basert læring, undervisningslegekontor, universitetshelsesenter, ferdighetslaboratorium, utplassering i praksis, mentorordninger og tverrprofesjonell samarbeidslæring.

 

 • Utvikling av de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus på et nasjonalt plan, bidra i forhold til legevaktfeltet, traumesystemer og tverrfaglig kursvirksomhet.

 

 • Formidling via internett, faglig dialog via sosiale medier og utvikling av nettbaserte tjenester.

 

 • Innspill til undervisning i internasjonal medisin, blant annet basert på undervisning gitt i Mastermodulen «Peace, Health and Medical Work». 

 

 • Definisjon av hva allmennmedisin er – ift hva som prioriteres å undervise i på medisinstudiet.

 

 • Forskningsbasert læring og undervisning i allmennmedisin.

 

 • Vitenskapelig og profesjonell kompetanseutvikling hos medisinstudentene.

 

 • Utdanning av undervisere for å øke pedagogisk kompetanse og ferdigheter, f.eks. i det å være mentor og lage gode eksamener (faculty development).

 

 • Nasjonale debatter om helse og allmennmedisinske tema, f.eks. høringer.

 

 • Utvikling av fagmiljøet ved å ta imot gjesteforskere, fremme ansettelse av Prof II med særlig kompetanse, og bygge opp nettverk for både forskning og faglige strategier. 

 

Leder for forskningsgruppen:
Trond Iversen

Ledergruppe:
Mette Bech Risør
May-Lill Johansen
Anette Fosse

 

Allmennmedisinsk forskningsgruppe er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin

 


Vi bidrar også ved Nasjonal forskerskole i allmennnmedisin sammen med de tre andre universitetsmiljøene i landet