Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Forskningsprofil

Forskningsgruppen fordeler seg på flere forskningstema og forskningsnettverk/infrastruktur:

1. Klinisk allmennmedisin. Især lunge og hjertelydsforskning, respiratoriske sykdommer, medisinske beslutninger, infeksjoner, og annen generell all klinisk forskning. Forskningen på luftveisinfeksjoner har foregått i et europeisk forskernettverk med EU-støttede prosjekt. Det forskes på obstruktive lungesykdommer i prosjekter knyttet til Tromsøundersøkelsen. Forskningen fokuserer på KOLS (pasienter og leger), lunge og hjertelyder, diagnostikk og behandling i samarbeid med IT forskere. Gruppen samarbeider tett med AFE. Involverte forskere: Hasse Melbye,  Juan Carlos Aviles, Anne Davidsen, Stian Andersen, Mette Bech Risør, Mark Spigt, Peder Halvorsen, Resha Al-Azzawi m.fl..

2. Distriktsmedisin/Rural medicine/Helsetjenesteforskning. NSDM har en nasjonal rolle i å forske på og i å håndtere kunnskap om hvordan helsetjenestene fungerer på et systemnivå, for å sikre kvalitet i distriktenes medisinske praksis. Vi har fokus på helsetjenesteforskning og kunnskapsformidling innen primærmedisin, samhandling med 2. linjen/lokalsykehus, samt helsetjenester til urfolk. Innenfor rammen av temaet har vi som mål å bidra til å sikre kvalitet i helestjenestene utenfor storbyene. Vi utvikler spesiell kompetanse på fastlegeordningen, pasientsikkerhet i fastlegetjenesten og på legevakt, rekruttering og stabilisering av helsepersonell samt teamarbeid. Involverte forskere: Helen Brandstorp, Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Martin Bruusgaard Harbitz, Kristine Andreassen, Annette Fosse mfl.

3. Symptomer og legesøking:  Dette tema har fokus på fortolkning og forståelse av symptomer i dagens helsevesen og dets betydning for legesøking og sykdomsforståelser. Vi har avsett i det varierte og betydningsfulle arbeid som pasienter gjør i hverdagen med refleksjon, avveining, vurdering av kropp, sensasjoner og helse. Før de søker hjelp, mens de søker hjelp og under kliniske møter. Flere prosjekter pågår, f.eks. rundt kommunikasjon i klinikk, symptomers plass i rehabilitering, muskel-skjelettlidelser og selvvurdert helse. Vi samarbeider på tvers av kvalitative og kvantitative prosjekter. Involverte forskere: Mette Bech Risør, May-Lill Johansen, Trond Iversen, Katrine Wennewold, Nils Fleten, Hege Pettersen, Thor Eirik Eriksen m.fl.

4. Backyard Medicine – fokus på forholdet mellom lokale fellesskaper, strukturelle forhold og marginaliserte personer og grupper (for eksempel barn med dårlige vilkår, flyktninger og innvandrerhelse, eldre med lite nettverk, befolkninger med redusert tilgang til offentlig helsetjeneste). Vi ønsker å undersøke det potensial for helse, som finnes i grensefeltet mellom fellesskap og marginalitet, og hvordan strukturelle forhold skaper, opprettholder eller reduserer ulikhet i helse for de marginaliserte gruppene. Involverte forskere: Torsten Risør, Johanna Laue, Marit Nymoen, Oda Øverhaug mfl.


Forskningsnettverk som strekker seg utover forskningsgruppen pluss satsningsområdet Praksisnett:

1.       Helsetjenesteforskningsnettverk:  Gro Berntsen er i spissen for dette tema (mer info kommer). Samarbeider med NSDM, som har helsetjenesteforskning som viktigste forskningstema.

2.       PraksisNett:  PraksisNett er et nasjonalt, praksisbasert forskningsnettverk i primærhelsetjenesten under etablering med finansiering fra NFRs infrastrukturprogram.  Nettverket skal bestå ca. 90 forskningsaktive legepraksiser tilknyttet universitetene gjennom 4 regionale nettverk.  Hovedformålet er å legge til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis.  PraksisNett vil utgjøre en viktig infrastruktur for forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  Forskningsgruppen har til intensjon å bruke PraksisNett aktivt i sine prosjekter der det er relevant.  PraksisNett Nord ledes av Peder A. Halvorsen

Leder for forskningsgruppen:
Trond Iversen

Ledergruppe:
Mette Bech Risør
May-Lill Johansen
Anette Fosse

 

Allmennmedisinsk forskningsgruppe er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin

 


Vi bidrar også ved Nasjonal forskerskole i allmennnmedisin sammen med de tre andre universitetsmiljøene i landet