Om FIVE

Plattform for forskningsgruppe i veiledning (FIVE) ved ILP

Forskningsgruppe i veiledning ved ILP, består i 2018 av 11  fagpersoner, som er tilsatt som henholdsvis universitetslektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor. Leder er dosent Cato R. P. Bjørndal.

Formål:

Formålet med å etablere en forskergruppe i veiledning er å styrke både kvalitet og omfang på forskning, FoU, og utdanning i veiledning på ILP/UIT. For å lykkes i dette ser vi behovet for å:

  • Skape en faglig plattform for å styrke publisering av artikler og bøker mm, knyttet til de ulike veiledningsfelt.
  • Skape en kultur for forskningssamarbeid, både innad i gruppa og i forhold til andre samarbeidspartnere.
  • Skape gode miljøer for utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter.
  • Skaffe seg oversikt over forskningsfinansiering, og utvikle søknader.
  • Arbeide aktivt for å knytte gruppa til nasjonale og internasjonale nettverk.
  • Skape et attraktivt og fruktbart fagmiljø for rekrutter, masterstudenter, ph.d, postdok. og seniorforskere.

Forskergruppa:

Gruppa skal ha en leder, som velges for to år av gangen. Leder har ikke personalansvar for medlemmene, men skal ha oversikt over gruppas aktiviteter, økonomi, og rapportere årlig tilbake til instituttleder. Leder skal ha fokus på å drifte og utvikle forskergruppa, og profilere fagmiljøet utad. Forskergruppa skal møte min. to ganger per semester. Leder har ansvar for å opprettholde forskergruppas hjemmeside.

Faglig tilnærming:

Veiledningsfeltet i dag karakteriseres av et mangfold av oppgaver og faglige kontekster. Feltet sprer seg over et område med veiledningsbehov. Dette omhandler for eksempel utøvelsen av en yrkesrolle, i utdanningssituasjoner vil det være knyttet til karrierevalg og studie- og oppgaveveiledning, praksisveiledning, veiledning av nyutdannede i skole og barnehage, foreldreveiledning, parforholdsrådgivning, private og personlige forhold og veiledning i minoritetsspørsmål. På tross av denne bredden har veilederrollen mange fellestrekk uavhengig av de ulike felt, knyttet til behovet for utvikling av veiledningskompetanse.

Det etterspørres Veiledningskompetanse i mange typer profesjonsutdannelser, i pedagogikk og spesialpedagogikk, i sosialfaglig sammenheng og i helsefaglig sammenheng mm.  Felles for veiledning i alle sammenhenger er behovet for kompetanse, og evne til å skape relasjoner med kommunikasjonsforståelse på et høyt faglig og etisk nivå. Å utvikle en faglig bevissthet om dette, gjør krav på analytisk evne og kritiske refleksjoner over egen deltakelse i relasjonen. Dette gjelder både som fagperson og som medmenneske i møtet med mennesker og grupper, ofte i utsatte og sårbare situasjoner.

Forskning på veiledning har ikke lang tradisjon i Norden og det blir til stadighet påpekt behov for større forskningsinnsats i ulike veiledningskontekster. Riktignok har en sett et sterkere forskningsfokus i løpet av det siste tiåret. Like fullt er forskningen fortsatt begrenset, sett i forhold til det store omfanget og betydningen av veiledning som virksomhet. Forskningsgruppen i veiledning vil bidra til å imøtekomme praksisfeltets sterke behov for forskningsbasert kunnskap og kompetanse, både gjennom å styrke forskningen ved ILP, samt å bidra til å styrke forskningen på veiledning i Norge og Norden.

Begrepene som brukes: supervisjon, rådgivning, mentoring, coaching, konsultasjon, veiledning osv. anvendes overlappende, og ofte innenfor ulike forståelsesrammer med til dels ulike definisjoner. Det er ikke mulig å avgrense utøvelsen til en spesifikt definert veilederprofesjon, og funksjonen utøves både i formelle og uformelle sammenhenger i yrkeslivet.

Veiledning kan aldri kun handle om å lære faglig teori og metode, det må alltid også handle om hvordan vi skaper respektfylte, kloke møter med medmennesker.  Veileders utgangspunkt skal være fokuset på, og interesse for veiledningsmottakerens fortelling og oppfatning av hva som former egen forståelse, preferanser, håp og formål for eget liv. Dette gjelder både i forhold til det personlige/private, og i det yrkesfaglige/profesjonelle. Vansker oppstår i en sosiokulturell kontekst, og kan også på samme måte løses med utgangspunkt i økt forståelse for sammenhenger. Her blir veiledernes oppdrag å være en utforskende medvandrer, med sin fagkunnskap og evne til etisk relasjonell refleksjon som redskap. Innenfor disse reflekterende og vide rammer vil virksomheten til Forskergruppe i veiledning utforme seg.