Masteroppgavetema

(sist oppdatert 22.01.2019)

Barnevern

En fremstilling og vurdering av kravene til begrunnelse etter barnevernloven § 6-3a

Rettighetsfesting av barns rett til nødvendige barneverntiltak

Barns rett til medvirkning etter barnevernloven

Barnevernets undersøkelsesplikt

Barnets talsperson

Barnevern i flerkulturelle samfunn

Opplysningsplikten til barneverntjenesten

Fosterforeldres rettsstilling

Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse

Terskelen for omsorgsovertakelse, en analyse av rettspraksis

Barns rettigheter under opphold på institusjon

Ansvaret for barnets omsorg etter en omsorgsovertakelse

Pålegg om hjelpetiltak

Barns rett til samvær etter bvl § 4-19

Samværsrett etter barnevernloven og barneloven, en sammenligning

Barnets tillitsperson etter bvl § 4-1

Norsk barnevernrett i møte med EMD

Adopsjon som barnevernstiltak – med utgangspunkt i ny høyesterettspraksis

Adopsjon med besøkskontakt

Tvangsbruk overfor barn i barneverninstitusjoner

Barn i barneverninstitusjoner som trenger helsehjelp

Akuttvedtak – til barnets beste?

Strafferett/barnevern

Avvergeplikt etter strl. § 196 sett opp mot taushetsplikten

Omskjæring/kjønnslemlestelse av barn

Barn som vitner i straffesaker

Barn som fornærmede i straffesaker

Etterforskningsskritt rettet mot barn

Bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler rettet mot barn

Barn med alvorlige atferdsvansker, forholdet mellom tiltak etter barnevernloven § 4-24 og straffelovens bestemmelser

Barn i fengsel

Bruk av forvaring overfor barn

Tilrettelagt avhør

Vold mot barn

Tvangsekteskap

Varetektsfengsling av barn

Ungdomsstraff

Mekling i konfliktrådet

Ungdomsoppfølging i konfliktrådet

En sammenligning av regler i EUs direktiv 2016/800/EU – om barns rettsikkerhet i straffeprosessen – med norske regler

 

Lov om barn og foreldre

Barn sin med- og selvbestemmelsesrett

Likestilt foreldreskap

Delt bosted mot foreldrenes vilje (+ analyse av rettspraksis)

Fastsettelse og endring av farskap

Megling i saker der det er tvist mellom foreldrene om hvor barnet skal bo fast – alternative temaer:  

  • ulike typer av meklingsprosesser (mekling i familievernet, rettsmekling, ordinær mekling og utenrettslig mekling)
  • barnets rett til medvirkning
  • meklerens rolle
  • hensynet til barnets beste

Delt bosted

Fast bosted for barn, analyse av nyere rettspraksis

Analyse av rettspraksis vedrørende samværsrett etter barneloven

Nektelse av samvær etter barneloven og barnevernloven, analyse av rettspraksis

Samværsrett etter barnevernloven og barneloven, en sammenligning

Barns deltakelse i spørsmål om hvor de skal bo fast, herunder en analyse av rettspraksis

Finansiering av omsorg for barn

Internasjonale tvister om foreldreansvar, samvær og/eller underholdsbidrag

Foreldreansvar etter dødsfall, vektlegging av biologisk tilknytning etter barneloven § 63 3. ledd

Varslingsplikten etter barneloven §§ 42 og 46

Tvist om foreldreansvaret

Flytting med barn, når barnet bor med bare en av foreldrene

 

Opplæring

Rett og plikt til opplæring

Barns rett til tilpasset opplæring

Barns rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø etter opplæringsloven

Rettslige sider ved mobbing (strafferettslig og/eller etter opplæringslovgivningen)

Samiske barns rett til opplæring i og på samisk.

Samiske og kvenske barns rett til opplæring i og på morsmål.

Barns rett til med- og selvbestemmelse i barnehage og/eller skole

 

Andre temaer

Rettshjelp til barn under 18 år

Barn under 18 år sin rettslige handleevne

Nesten voksen – forholdet mellom barnevernloven og sosialtjenesteloven

Implementeringen av Barnekonvensjonen i offentlig forvaltning

Barns grunnlovsvern

Barns rett til respekt for sitt familieliv

Statens positive forpliktelse til å sikre barnets rett til respekt for familielivet

Barns religionsfrihet

Barn og sosiale medier

Barn som avtalepart

Barns diskrimineringsvern

Barns religionsfrihet

Barns rett til vern mot at personlige opplysninger gis til foreldrene

Enslige mindreårige asylsøkeres rettsstilling

Barns rett til beskyttelse mot at foreldrene offentliggjør personlig informasjon om barnet

Barns rett til med- og selvbestemmelse i helse og omsorgsretten

Barns rett til omsorgstjenester

Asylsøkende barns rett til helsehjelp

 

De aller fleste temaene egner seg både for liten og stor masteroppgave.