Om forskergruppa

Forskergruppa i barnerett ble opprettet i 2007.

 

Gruppen har, sett i forhold til antall medlemmer, relativt bred kompetanse, både når det gjelder metodisk og teoretisk tilnærming til faget. Medlemmene i gruppen deltar i nasjonale og internasjonale kontaktnett. Gruppen har en åpen tilnærming til hva som omfattes av barneretten, og ønsker velkommen et mangfold av perspektiver, innfallsvinkler og metoder, så lenge siktemålet er å belyse barns rettslige stilling.

I 2011 fikk forskergruppa innvilget en søknad om styrking av fagmiljøet i barnerett over en treårsperiode og innenfor en kostnadsramme på 2.6 millioner, hvorav 1.6 millioner fra Norges Forskningsråd.

Forskergruppen arrangerte i januar 2013 konferansen “Child law conference”. Konferansen hadde 34 deltakere fra ni forskjellige land. Konferansen var en del av “JUSISP 2, Styrking av fagmiljøet i barnerett”. 

Høsten 2010 ble det opprettet et spesialfag i barnerett for studentene på masterstudiet i rettsvitenskap. Medlemmer av forskergruppen har ansvaret for gjennomføringen av undervisningen. Spesialfaget er populært og det er mange som skriver masteroppgaver med utgangspunkt i barnerettslige problemstillinger. Studenter som skriver stor masteroppgave (60 studiepoeng) får anledning til å møte i forskergruppen.

Våren 2014 ble det for første gang arrangert et videreutdanningsemne i barnerett. Tilbudet er primært rettet mot personer som ikke tidligere har en juridisk utdannelse, men som på ulike måter arbeider med rettslige problemstillinger som gjelder barn, f.eks. i utdanningssektoren, helsetjenesten og i barnevernet. Videreutdanningsemnet er populært.

 

Tidligere publiserte nyhetssaker som gjelder forskergruppen eller dens medlemmer:

 

– Barn har dårligere rettssikkerhet enn voksne

Går mot strømmen om retten til barnevernstjenester

Barnerett som nettkurs har suksess