Teknologi og prosjekter

Radiologisk og plastikkirurgisk avdeling 

Forskningssamarbeidet mellom radiologisk og plastikkirurgisk avdeling startet i 2002. Siden 2014 har professor Louis de Weerd ved plastikkirurgisk avdeling vært medlem av forskningsgruppen, en stor del av forskningen gjøres i dag i samarbeid mellom disse to avdelingene. Samarbeidet har ført til mange vitenskapelige publikasjoner om nye behandlingsmetoder innen rekonstruktiv kirurgi. Det er blant annet utviklet nye operasjonsmetoder med perforatorlapper til vevstransposisjon etter kreft og traumer, transplantasjon av fett ved behandlingsresistente fistler, nye metoder for rekonstruksjon av bukveggdefekter ved avanserte tilfeller av brokk og nye metoder for behandling av nyfødte med myelomeningocele. De nye kirurgiske metodene har vært prøvd ut i samarbeid med gastrokirurgisk og nevrokirurgisk avdeling. Bildediagnostikk har vært en viktig faktor i denne innovative virksomheten. 

Termografi 

I flere år før etableringen av FMA har det vært et tett samarbeid mellom plastikkirurgisk og radiologisk avdeling rundt utviklingen av dynamisk infrarød termografi (DIRT) som en ny bildediagnostisk modalitet. Professor James Mercer har i mer enn ti år hatt en deltids professorstilling ved radiologisk avdeling med ansvar for termografilaboratoriet, han er nå ansatt som professor emeritus. Termografi er et unikt tilbud som ikke tilbys av andre røntgenavdelinger i Europa. Forskningen på DIRT i Tromsø har produsert flere doktorgrader og mastergrader. FMA er i verdenssammenheng helt i front innen forskning på DIRT i rekonstruktiv kirurgi og har på mange måter lagt grunnlaget for klinisk bruk av DIRT i planlegging, gjennomføring og postoperativ oppfølging av kirurgi med perforatorlapper.  

Pediatrisk radiologi 

Røntgenavdelingen har i mer enn ti år drevet forskning innen pediatrisk radiologi, med den første PhD-disputasen i 2012. FMA har siden hatt tre PhD-prosjekter innen pediatrisk radiologi.  En overlege disputerte i 2017, mens to leger fortsatt er i sitt PhD-løp. Forskningen har vært gjennomført i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus (HUS) og internasjonale forskningsmiljøer. Et av resultatene er helt ny dokumentasjon om normale funn på MR som tidligere har vært tolket som tegn på revmatisk sykdom hos barn. Norwegian study on Juvenile Idiopathic Arthritis (NorJIA) er en stor, prospektiv kohortstudie hvor et tverrfaglig team ved UNN og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) i Tromsø, St. Olavs Hospital og Tk Midt-Norge i Trondheim og Haukeland Universitetssykehus og Tk Vest i Bergen følger til sammen 225 barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA). Studiens hovedmål er å forsøke å identifisere biomarkører for aktiv og gjennomgått kjeveleddsykdom, og i tillegg undersøkes betennelse i regnbuehinne, livskvalitet, kosthold og fysisk aktivitet, beinhelse og tann- og kjevehelse, noen av delstudiene med kontrollgruppe. Per i dag er 9 PhD-studenter tilknyttet studien, fire av disse i Tromsø. Bildegruppen undersøker kjeveleddene med alle de tilgjengelige modalitetene (ultralyd, cone-beam CT og magnetisk resonanstomografi) for å kunne sammenlikne metodene og identifisere markører for sykdom.

Ultralydveiledet behandling av smerter og vasospasme

Siden 2008 har det vært et nært samarbeid mellom plastikkirurgisk og radiologisk avdeling innen smertebehandling. Dette har resultert i utviklingen av en helt ny metode for ultralydveiledet injeksjon av botulinumtoksin ved smerter i bukveggen som skyldes anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES). Tradisjonelt har denne tilstanden vært behandlet med kirurgi som er effektivt hos omtrent halvparten av pasientene. Botulinumtoksin A (BTA) har vist seg å ha svært god effekt på nervesmerter, utfordringen har vært å kunne injisere BTA nær nerven der denne er komprimert. På grunnlag av forskningen innen termografi og perforatorlapper har FMA utviklet en ny ultralydveiledet metode der fargedoppler brukes til å påvise blodkarene som går sammen med nervene gjennom muskulaturen og opp mot huden. Dermed oppnår man nøyaktig plassering av nålespissen for å få mest mulig effektiv behandling av ACNES. Erfaringene med metoden har ført til utprøving av tilsvarende metoder med lovende resultater for behandling av postoperative nevromer, postherpetisk nevralgi, nakkesmerter, lumbale ryggsmerter, smerter i scrotum etter vasektomi, meralgia paresthetica og fantomsmerter etter amputasjon av femur og liknende tilstander. FMA har også utviklet en ny metode for behandling av Raynauds sykdom som innebærer ultralydveiledet sympatikusblokkade med BTA rundt arteria radialis. Det har fra tidligere vært kjent at 8-9 injeksjoner med BTA i håndflaten er effektivt ved Raynauds sykdom, en metode som er svært smertefull. Den nye metoden innebærer kun ett stikk over hvert håndledd og kan gjennomføres på fem minutter nesten uten smerter. Det planlegges flere forskningsprosjekter innen ultralydveiledet behandling hvorav tre inngår i et PhD-prosjekt.

Nevrovitenskapelig forskning

Gruppens aktivitet innen nevrovitenskap fokuserer på å avdekke funksjonelle og strukturelle endringer i hjernen grunnet sykdom eller aldring for å forstå underliggende sykdomsmekanismer. Vi har for tiden to egeninitierte prosjekter finansiert av Helse Nord, fem prosjekter som ikke er ledet av oss, men i samarbeid med andre forskningsgrupper på fakultetet eller UNN, og en multisenter studie ledet av AHUS. En av hovedaktivitetene de siste årene har vært en delstudie av Tromsøundersøkelsen, hvor vi i perioden 2015 til 2017 utførte omtrent 2000 cerebrale MR-undersøkelser i samarbeid med gruppen til Ellisiv Mathisen. Dette har gitt et stort datamateriale, også i internasjonal sammenheng. Det er for tiden tre PhD-stillinger tilknyttet dette prosjektet, hvorav en har tilhørighet i FMA. På sikt vil vi føre tilbake mye av våre resultater til Tromsøundersøkelsen, som vil kunne nyttiggjøres av andre forskere. Det pågår også en pilotstudie finansiert av Helse Nord hvor vi ser på nytten av PET/MR for tidlig diagnostikk av Alzheimers sykdom. Her benyttes en ny PET tracer som viser amyloid avleiringer i hjernen, denne studien har også vært utgangspunkt for vår del i Kystsamarbeidet, som finansieres av Bergen forskningsstiftelse. Vi har fokus på å benytte moderne MR-teknikker og analysemetoder, blant annet maskinlæring for kvantifisering av lesjoner, bruk av tungregnings-ressurser for tidkrevende beregninger og mer spesifikke modeller for diffusjonsavbildning.