Prosjekter

Kvalitetsregistre og helsetjenesteforskning.

Denne gruppen kvalitetssikrer og utvikler registrene i klinikken. Den samarbeider med SKDE (senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) og arbeider integrert med norsk pasientregister, norsk hjerte-karregister (Helse-Vest) og norsk hjerteinfarktregister (Helse-Midt).

Leder: Truls Myrmel

Prosjekter:

 • Etablering av klinikkens helsefaglige forskning (Tove A. Hanssen)

Vaskulær biologi og koronarbehandling.

Denne gruppen styrer klinikkens kliniske koronarprosjekter og etablerer et program for vaskulærbiologisk basalforskni

Leder: Terje Steigen

Prosjekter:

 • Nordic Baltic PCI study group – pågående multisenter samarbeid rundt PCI studier
 • NORSTENT – RCT, sammenligner koronare medikamentstenter (DES) og rene metallstenter
 • RABAGAST – prospektiv studie av arteria radialis som graft i koronarkirurgi
 • NOBLE – multisenter RCT, sammenligner PCI og koronarkirurgi ved venstre hovedstammestenose
 • Endoteliale progenitorceller – basale patofysiologiske studier av stamceller i endotelrekken (med IMB)

Billed-diagnostikk.

Denne gruppen etablerte i 2011 en felles plattform for de ulike billedbaserte prosjektene.

Leder: Henrik Schirmer

Prosjekter:

 • Tromsøundersøkelsen – ekkokardiografisk epidemiologi
 •             i.      Insidens av og prediktorer for utvikling av aortastenose
 •              ii.      Risiko knyttet til mål på diastolisk dysfunksjon
 • PRODOS – ekkokardiografi og MR analyse av myokardfunksjon før og etter koronarkirurgi.
 • COSTA – ekkokardiografisk funksjonsstudie av høyre og venstre ventrikkelfunksjon ved transkateter og åpen aortaklaff kirurgi.
 • IRAD – MR basert analyse av blod-struktur interaksjon i aorta. Dynamisk MR undersøkelse som basis for beregning av tensjon og dilatasjonsfare etter gjennomgått aortadisseksjon (computational fluid dynamics).
 • CT angio i Nord - diagnostisk presisjon av CT basert coronar angiografi 

Myokardbeskyttelse.

Denne gruppen forener i 2011 den eksperimentelle satsningen, inkludert store-dyr laboratoriet, og de kliniske  kardioplegistudiene.

Leder: Truls Myrmel

Prosjekter:

 • Adenosinkardioplegi – RCT, sammenligner kalium-basert kardioplegi mot adenosinbasert kardioplegi hos kirurgiske koronarpasienter
 • Endotelfunksjonen hos pasienter med akutt hjertesvikt – patofysiologisk analyse av endotelfunksjon, inflammasjon og NO-metabolisme ved akutt hjertesvikt (kardiogent sjokk og postkardiotomi hjertesvikt)
 • Eksperimentell behandling av akutt hjertesvikt i dyremodeller