Forskningsgruppe i organisasjon og ledelse (FIOL)

Gruppens faglige grunnlag er tuftet på ny-institusjonell teori generelt og skandinavisk institusjonell teori spesielt. Skandinavisk nyinstitusjonell teori legger særlig vekt på det som betegnes som translasjons- eller oversettingsprosesser ved spredning av organisatoriske ideer. Oversetting er det teoretiske begrepet som fanger at og hvordan sammenslutninger av organisasjoner (felt), enkeltorganisasjoner og aktører omformer og bearbeider generelle ideer til lokale praksiser. Fokus har vært på oversettingsprosessene på mikronivå, hvordan de har forløpt; fra kopiering, delvis imitering til mer radikale former for oversetting, hvem som har vært aktørene/hvilken kompetanse de forvalter, samt begrunnelsene for selve oversettingen.

 

Med utgangspunkt i denne teoritradisjonen studeres blant annet overføring og implementering av ideer i og mellom organisasjoner så vel som nye tidstypiske organisatoriske trender, organisasjonsdesign og moderne organisasjoners utviklingstrekk og nye former.

 

Empirisk berører forskningen både private, offentlige og frivillige organisasjoner, både såkalte «metaorganisasjoner» (der medlemmene er andre organisasjoner) og enkeltorganisasjoner.

 

Vi ønsker å bygge videre på denne teoritradisjonen ved å utforske hvordan oversetting og oversettingsprosesser kan knyttes til begrepet «organisasjonsdesign». Med organisasjonsdesign menes bevisst og planmessig utforming av formelle organisasjoner med tanke på å oppnå bestemte effekter. Relevante spørsmål vil være hvordan oversettingsprosesser designes, ulike aktører/spesielt ledere og andre spesialisters rolle i prosessene samt hva som blir utfallet av slik planmessig design for organisasjonspraksis.

 

Følgende tema vil utforskes:

  • Oversettingsprosesser, oversettingskompetanse, herunder ledelse av prosessene.
  • Formell struktur som designelement; identifisere og analysere nye designelement og deres betydning for moderne organisasjoner.
  • Design av symboler og visuelle uttrykk som eksempelvis logoer og farger; hvilke visuelle uttrykk er mest fremtredende, hvordan koples disse til organisasjoners særtrekk, mål og strategier? Hvem er designerne og hvilken kompetanse besitter de?
  • Utfall og effekter av ulike designgrep.

 

 

I tillegg ønsker gruppen å utforske ulike empiriske felt knyttet til disse temaene.

 

 

Neste samling finner sted 19-20 juni på Sommarøy.