Forskningsgruppe i feministisk filosofi

Forskningsgruppen har både som formål å bidra til forskning i feministisk filosofi og et praktisk mål om å bidra til bedre kjønnsbalanse i faget. Forskningsinteressene reflekterer dette praktiske målet.

 

Forskning i feministisk filosofi omfatter alle filosofiens disipliner. Gruppen har valgt å fokusere særskilt på to områder:

(1) Normative filosofiske analyser av strukturelle forhold som bidrar til å hindre likestilling og kjønnsrettferdighet, herunder epistemiske, sosiale og materielle forhold. Gruppen har særskilt fokus på spørsmål rundt kjønnede formelle og uformelle maktstrukturer i akademia (herunder temaer som seksuell trakassering, epistemisk urett, og hvordan karriereløpet påvirkes av å være forelder), og i tillegg spørsmål om hvordan oppfatninger om god vitenskapelig kvalitet konstitueres og kan bære med seg kjønnspartiskhet.

(2) Kritisk, historisk studie av filosofiske tekster med formål om å bidra til kanonrekonstruksjon, og da med særlig blikk på presentasjon og resepsjon av kvinnelige filosofer.

 

I strategiplanen for HSL-fakultetet heter det at «Likestilling mellom kjønnene skal […] være grunnleggende for hele den faglige virksomheten. Dette innebærer blant annet en tydeliggjøring av et kjønnsperspektiv i utdanning og forskning» FemPhil har sitt utgangspunkt i at filosofifaget har særskilte utfordringer med underrepresentasjon av kvinner. Internasjonalt foregår det mye forskning for å identifiseres og drøfte årsakene til dette. Slik forskning er et nødvendig grunnlag for å komme med løsningsrettede, praktiske tiltak som kan bidra til endring, og gruppas forskningsmål reflekterer dette. Vi planlegger publikasjoner som omhandler filosofifagets utfordringer med å rekruttere og holde på kvinner, og som kritisk vurderer normer og forutsetninger for hvordan vi bedømmer kvalitet i faget. Gruppen har et spesielt fokus på å forstå, kritisere og finne løsninger tilpasset situasjonen ved Institutt for Filosofi og Førstesemesterstudier (IFF), men publikasjonene våre er rettet mot et internasjonalt forskerpublikum.


 

Kontakt:

Melina Duarte og leder av Femphil

melina.duarte@uit.no