The official project website can be found here!Offisiell prosjektside finnes her!" /> The official project website can be found here!Offisiell prosjektside finnes her!" />

Indigenous Citizenship and Education (ICE)

The official project website can be found here!Offisiell prosjektside finnes her!

Hvordan behandler utdanningssystemet urfolk og urfolkstematikk?

Skolen og utdanningssystemet skal utdanne medborgere i Norge/Sápmi med holdninger og kunnskaper til å delta i et mangfoldig samfunn. I Norge/Sápmi, og i andre land med urfolk, skal kunnskaper om urfolk være en del av medborgerskapet. Forskere fra New Zealand, Australia og Sverige deltar i prosjektet med områdestudier.

Tredelt prosjekt

Første del av prosjektet består av politisk-filosofiske analyser av begreper som 'medborgerskap' og 'urfolk', koblet til rettigheter, utdanning og utdanningsinstitusjoner, samt normativ teori om vilkår for rettferdighet og lik rett til samfunnsdeltakelse. Et viktig grunnlag finnes i lovverk og internasjonale avtaler.

I den andre delen undersøker vi hvordan utdannelse til medborgerskap skjer i praksis. I læreplaner og lærebøker gis mer og mindre offisielle standpunkter når det gjelder urfolk og hva samfunnets borgere skal lære. På lokalt plan, i kommuner og på bestemte skoler, møtes lovverk og konvensjoner, lokale forhold og forordninger, lærere og skoleledelse, og elever med sine familier. Vi er interesserte i disse møtene. Her utformes utdanning til medborgerskap. Det inkluderer temaer som historie, språk, identitet og rettigheter. Noe skaper fellesskap, annet konflikt.

I den tredje delen er vi opptatt av hvordan kunnskap om urfolk skapes, og vi er særlig opptatt av forskningsetiske spørsmål. Forskningens historie når det gjelder urfolk er ikke bare positiv, og vi vil bidra med refleksjoner rundt hvordan forskning på feltet kan utføres i tråd med etiske retningslinjer innenfor urfolksforskningen.

Vi arbeider på ulike måter. Grunnlaget er dels tekster som lovverk, avtaler, læreplaner og lærebøker. Dels vil vi gjøre feltarbeid. Dette innebærer samtaler, observasjoner og deltakelse i de ulike utdanningsmøtene. En viktig del her er at dem forskningen handler aller mest om, skal være med på å definere forskningens mål og retning. Vi vil formidle gjennom bøker og artikler, nettsider og sosiale medier, og offentlige møtepunkter.