Religionsdidaktisk forskergruppe

Religionsdidaktisk forskergruppe baserer seg på en religionsvitenskapelig basert religionsdidaktikk. Forskningsgruppen har flere delprosjekter som omhandler flere sider ved religionsundervisning og religion i utdanningssystemet, men også annen religionsvitenskapelig forskning på religion og samfunn som har relevans for skole og utdanning. Med utgangspunkt i tverrfaglige delprosjekter, inkluderer forskningsgruppen o kortere perioder også medlemmer fra andre fagområder enn religionsvitenskap.

Nettverk

Religionsdidaktisk forskergruppe jobber også tett med internasjonale forskere, og inngår i internasjonale nettverk som European Association for the Study of Religions (EASR) Working Group «Religion in Public Education» (http://easr.org/index.php?id=1470). EASR Working Group «Religion in Public Education» organiserer workshops og paneler om religionsundervisning / religionsdidaktikk ved EASRs årlige konferanser. Deltakelse i dette nettverket gir innsikt i religionsundervisning i ulike nasjonale kontekster, og legger grunnlag for komparative perspektiver ved forskergruppas prosjekter i en norsk kontekst. Bengt-Ove Andreassen er også med i styregruppen for EASR Working Group «Religion in Public Education».