Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Videre er det et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppens forskning er tett relatert til innholdet i utdanningstilbudene i pedagogisk filosofi ved instituttet.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er professor Mariann Solberg

 

Nyheter

Ny stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Stillingen er en av fire stipendiatstillinger som inngår i en felles satsing på HSL-fakultetet rettet inn mot læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Stipendiatene vil ha sin tilknytning til sine respektive forskningsgrupper, men vil også sammen med sine veiledere inngå i et faglig fellesskap på tvers av forskningsgruppene og instituttene de tilsettes ved. Her vil kunnskapsdeling mellom stipendiatene være viktig. I tillegg vil stipendiatene bidra i arbeidet med å tilrettelegge for kunnskapsdeling med resten av fakultet, både digitalt og i form av seminarer/konferanser.

23.09.2020

Jens Breivik disputerer 25. september

Jens Breivik har vært medlem av forskningsgruppen i Pedagogisk filosofi siden 2016, og arbeidet tidligere ved Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT. Han har siden 2019 vært tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk. Fredag 25. september disputerer han for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Dersom du ønsker å være tilstede i Aud 3 i teorifagsbyggets hus 6 må du melde deg på. Eller du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt. Lenke til arrangementet. Hurra for Jens!

15.09.2020

Ny stilling som førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Det er utlyst en stilling som førsteamanuensis pedagogikk ved UiT, og stillingen er tiknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi. Lenke til utlysningen. Søknadsfristen er 14. august. Si fra til alle aktuelle søkere og miljøer du kjenner :)

27.06.2020

Aktiviteter

 

 This page is also available in English