Pedagogisk filosofi

Pedagogisk filosofi er en tradisjonsrik del av pedagogikkfaget som er rettet mot grunnleggende problemstillinger relatert til pedagogisk teori og praksis.

Forskningsgruppen har som mål å bidra til forskningsfeltet pedagogisk filosofi nasjonalt og internasjonalt, med særlig vekt på utvikling av pedagogisk filosofi som er samfunnsrelevant. Videre er det et mål å styrke forskningen på pedagogiske grunnlagsproblemer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), også på tvers av disiplin- og profesjonsfaglige grenseoppganger. Gruppens forskning er tett relatert til innholdet i utdanningstilbudene i pedagogisk filosofi ved instituttet.

Gruppen er tverrfaglig og består av disiplinfaglige pedagoger, spesialpedagoger, lærerutdannere, barnehagelærerutdannere og filosofer.

Leder for gruppen er professor Mariann Solberg 

Fra oktober 2020 til juli 2021 fungerer førsteamanuensis Jens Breivik som leder av forskningsgruppen mens Mariann Solberg har forskningstermin.

 

 

Nyheter

Ny stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Stillingen er en av fire stipendiatstillinger som inngår i en felles satsing på HSL-fakultetet rettet inn mot læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Stipendiatene vil ha sin tilknytning til sine respektive forskningsgrupper, men vil også sammen med sine veiledere inngå i et faglig fellesskap på tvers av forskningsgruppene og instituttene de tilsettes ved. Her vil kunnskapsdeling mellom stipendiatene være viktig. I tillegg vil stipendiatene bidra i arbeidet med å tilrettelegge for kunnskapsdeling med resten av fakultet, både digitalt og i form av seminarer/konferanser.

23.09.2020

Jens Breivik disputerer 25. september

Jens Breivik har vært medlem av forskningsgruppen i Pedagogisk filosofi siden 2016, og arbeidet tidligere ved Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT. Han har siden 2019 vært tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk. Fredag 25. september disputerer han for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Dersom du ønsker å være tilstede i Aud 3 i teorifagsbyggets hus 6 må du melde deg på. Eller du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt. Lenke til arrangementet. Hurra for Jens!

15.09.2020

Ny stilling som førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Det er utlyst en stilling som førsteamanuensis pedagogikk ved UiT, og stillingen er tiknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi. Lenke til utlysningen. Søknadsfristen er 14. august. Si fra til alle aktuelle søkere og miljøer du kjenner :)

27.06.2020

Aktiviteter

 

 This page is also available in English