Mangfold og toleranse

Forskningsgruppen har som formål å bidra til utvikling av kunnskap som kan være med på å fremme samfunnsdeltagelsen til mennesker i utsatte posisjoner og/eller funksjonsnedsettelser.

Fokus rettes særskilt mot deltagelse og likeverd for mennesker med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn i nord, som samer med funksjonsnedsettelser. Vi er opptatt av at forskningen vår skal være politisk relevant og kunne danne bakgrunn for endring både av velferdsordninger og samfunnsmessige forhold for denne gruppen. Forskningsgruppen er inspirert av inkluderende forskning, og kunnskapen blir til gjennom et tett samarbeid med gruppene forskningen gjelder. Forskningsgruppen anvender for øvrig et spekter av forskningsmetoder for å belyse de aktuelle forskningsspørsmål. Forskningsgruppen representerer samfunnsvitenskapelig bredde med kompetanse innenfor pedagogikk, statsvitenskap, sosiologi, helsevitenskap og juss.