Strategi, styring og ledelse (SSL)

Paradokser og dilemmaer i strategi, styring og ledelse

Små og mellomstore nordnorske bedrifter støter i mange tilfeller på en serie med tilsynelatende paradoksale krav.  De forventes å være konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringsevne. Samtidig opererer de ofte ut i fra lokalsamfunn og med en lokalbefolkning som forventer at bedriften tar ansvar både for arbeidsplasser og for stedsutvikling. Lignende dilemmaer er gjenkjennbare også i andre regioner i det sirkumpolare nord. Eksempler kan være:

  • Fleksibilitet og tilhørighet: Bedrifter som har en sterk tilhørighet i et lokalsamfunn som gjør at man tenker lokalt samtidig som de opererer i et internasjonalt marked og påvirkes av globale trender og økonomisk utvikling.
  • Lønnsomhet og samfunnsansvar: Bedrifter som må ha fokus på lønnsomhet samtidig som de skal ivareta et utvidet samfunnsansvar i tråd med forventninger fra ulike aktører.
  • Kortsiktig og langsiktig: Spenninger mellom innovasjon og opparbeidelse av nye ferdigheter på den ene siden og hensynet til effektivitet og prestasjoner på den andre.

Forskningsfokus

Arbeidet i forskergruppa rettes mot to hovedtemaer

  • Hvilke paradokser og dilemmaer opplever SMB?
  • Hvordan SMB håndterer paradokser og dilemmaer?

Ressurssituasjonen i SMB begrenser tilgjengelige måter for å håndtere paradokser og dilemmaer. Store bedrifter kan for eksempel håndtere dette ved å gi ulike avdelinger ansvar for å håndtere ulike forventninger. Dette er vanskeligere for små og mellomstore bedrifter. Håndteringen av slike dilemmaer blir i stedet en del av den daglige driften. Hvordan slike dilemmaer håndteres og integreres påvirker både bedriftens og ofte lokalstedets skjebne.

Det empiriske fokuset i forskergruppa skal være små og mellomstore bedrifter i nord. Det er en del spesielle utfordringer i denne geografiske konteksten, for eksempel små lokalsamfunn, lange avstander, klimautfordringer og nedbygging av viktige offentlige organisasjoner som for eksempel Forsvaret. Til tross for disse utfordringene er det mange små og mellomstore bedrifter som lykkes. Disse bedriftene spiller en viktig rolle i næringsutviklingen i nord, og det er viktig å forstå hva de gjør innenfor strategi, styring og ledelse for å forsøke å forklare suksessen. 

Tilknyttet Handelshøgskolen

Kontakt:

Telefon: 77 05 82 04
E-post: Grete Hagebakken

Telefon: 77 05 82 16
E-post: Heidi Angell Strøm

Postadresse:

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet

Postboks 1063
9480 Harstad

Besøksadresse:

Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet

Havnegata 5
9404 Harstad