Liv og livsmot

Forskergruppen er opptatt av liv og livsmot i alle livets faser og i helsevesenets mange rom.

Forskergruppen ble opprettet ved Høgskolen i Harstad i 2006 og fortsetter etter fusjonen med UiT Det arktiske universitet.

Initiativtakerne til forskergruppen liv og livsmot har forskningsmessig tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskapene.

Medlemmene som er med er ansatt på sykepleierutdanning, videreutdanning og mastermiljøet i Harstad, Tromsø og Narvik, med professor Anne Clancy som forskergruppens leder og prof.em. Kari Martinsen som en aktiv inspirator.

Gruppen har noen hovedpunkter som illustrerer profil, mål og arbeidsmetoder: 

Faglig profil

Eksistensielle grunnvilkår som sårbarhet, avhengighet og kropp er omdreiningspunkt som er relevant i all forskning, både i og utenfor helsevesenets rom. Dette må forskeren forholde seg til. Disse grunnvilkår danner grunnlaget for forskergruppen.

Initiativtakere til gruppen har forskningsmessig tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskapene. Ut fra dette ståsted inviterer vi inn kollegaer fra andre forskningsmiljøer. Vi har en "vid paraply" som kan favne et forskningsmangfold med fokus på praksisnær forskning på strukturelle og relasjonelle forhold. Vi tar utgangspunkt i eget fagmiljø, der vi er og samarbeider med våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmål

Forskergruppen skal stimulere til forskning og utvikling innenfor området liv og livsmot - dagliglivets betydning.

Delmål

  • Å etablere forskningsnettverk
  • Å øke omfanget av formidling, forskning og publisering på feltet
  • Å rette fokus på kvaliteten av helsetjenester som leveres av profesjoner
  • Å arrangere seminar som er relevant for temaet
  • Å utarbeide forskningsprosjektsøknader om eksterne midler

Forskning på dagliglivets betydning 

Erfaringsnær forskning kan si noe om hvilke livsbetingelser som må være til stede for at mennesker kan oppleve sin hverdag som meningsfull. Filosofiske tekster som går i dybden på fenomener som livsmot, hverdagsliv, opplevelse av fellesskap, trivsel og trygghet vil også bidra til å utvikle feltet.

Arbeidsmåter

Gruppen vil jobbe med noen fellesprosjekt og deltakerne har også egne individuelle prosjekt evt. samarbeidsprosjekt med andre som ikke tilhører gruppen. 

Forskergruppen vil fungere som et forum for diskusjon, lesing og tilbakemelding på tekster. Den vil også arbeide for at tekstene publiseres i relevante publikasjonskanaler enten som vitenskapelige antologier eller artikler.

 

Aktiviteter

Leder for forskergruppen er:

professor Anne Clancy 

anne.clancy@uit.no

Forskergruppen har laget et

temanummer om livsmot i

Nordisk Tidskrift for Helseforskning

Nr 2. 2019

Klikk på linken over