Friluftsliv og naturbasert turisme

Forskningsgruppen «Friluftsliv og naturbasert turisme» har forskere tilknyttet idrettshøgskolen, institutt for reiseliv og nordlige studiet, institutt for lærerutdanning og pedagogiske fag og eksterne medlemmer. Gruppen ble opprettet mai 2015 og gruppens leder er dosent Anne Stokke.

Friluftsliv/Outdoor Education and Nature-Based Tourism

The research group "Friluftsliv/Outdoor Education and Nature-Based Tourism" consists of researchers affiliated to the Department of Sport Sciences, the Department of Tourism and Northern Studies, the Department of Education and external members. The group was founded in May 2015 and Professor Anne Stokke is the leader of the group.

Forskningsgruppens overordnet mål:

Å være en bidragsyter for å utvikle erfaring og kunnskap om friluftsliv og naturbasert turisme.

 •  Å utvikle ny erfaring/praksis og kunnskap om friluftsliv i Arktis og sett fra Arktis– friluftsliv både som undervisningsfag og som kulturelt fenomen.
 • Gjennom praksisnær forsking å utvikle ny kunnskap om friluftsliv og nytte denne kunnskapen i forskningsbasert undervisning med mål om å utvikle friluftsliv som undervisningsfag og kulturelt og sosialt fenomen.
 • Å studere friluftsliv i et kulturkomparativ perspektiv der vi får ny kunnskap om friluftsliv som et internasjonalt og tverrkulturelt fenomen.
 • Å være en bidragsyter for næringsutvikling med basis i økonomisk, kulturelt og miljømessig bærekraft.
 • Å utvikle ny kunnskap om friluftsliv som et sosialt fenomen.
 • Å studere det uegennyttige friluftslivet.

Aktuelle forskningsperspektiver er:

 • Friluftsliv som kulturelt fenomen i et kulturkomparativt perspektiv.
 • Praksisnær didaktisk forskning knyttet til lærere, førskolelærere og naturguider. 
 • Nettbasert turisme/Adventure Tourism: Praksisnær forskning knyttet til naturguider, bedriftseiere, offentlig forvaltning og andre som er opptatt av bærekraft, sikkerhet, opplevelsesproduksjon og hvordan aktørene relaterer seg til naturen i arktiske områder

------------------

The research group’s main aims are:

to contribute to the development of experience and knowledge on friluftsliv/outdoor education and nature-based tourism and to:

 • develop new experience / practice and knowledge on friluftsliv/outdoor education in the Arctic and seen from the Arctic, both as a teaching subject and as a cultural phenomenon.
 • develop new knowledge about friluftsliv/outdoor education through field research (in schools, kindergardens) and apply the knowledge in research-based teaching aiming to develop outdoor education as a teaching subject and as a cultural phenomenon.
 • study friluftsliv/outdoor education in a culturally comparative perspective to gain new knowledge about friluftsliv/outdoor education as an international and cross-cultural phenomenon.           
 • be a contributor to economically, culturally and environmentally sustainable development of the industry.
 • develop new knowledge about friluftsliv/outdoor education as a social phenomenon.
 • study the recreational and non-utilitarianfriluftsliv/outdoor education, which is yet to be explored.

 

The main research perspectives are:

 • Friluftsliv/outdoor education as a cultural phenomenon in a culturally comparative perspective.
 • Outdoor education didactics: Field research connected to teachers, kindergarten teachers and nature guides.
 • Adventure tourism: research connected to nature guides, business owners, governmental administration and other actors, who are concerned with sustainability, security, experience production, and how these actors relate to nature in the Arctic.

 

Skip to main content