Language and Identity Encounters in the Urban Arctic (LAIDUA)

Tromsø, Nord-Norges største by, representerer med sine 70 000 innbyggere et rikt språklig og kulturelt mangfold. Noen av disse språk- og identitetsmøtene har en lang historie; andre er av nyere dato. De har til felles at de er lite utforska i sosiolingvistisk sammenheng. 

Medlemmene i LAIDUA-gruppa samarbeider om å skaffe til veie kunnskap om språklig og kulturell kompleksitet i det urbane Arktis.

Selve kjernen i gruppas aktiviteter er et sosiolingvistisk prosjekt der målsettinga er å studere både tradisjonelle og nyere former for flerspråklighet på familienivå i Tromsø. Et hovedanliggende for gruppa er å sammenligne tradisjonell flerspråklighet som involverer samisk, norsk og kvensk, med ny flerspråklighet, et resultat av den stadig sterkere representasjonen av innvandrerspråk i det urbane nord. Byen som møteplass for ulike norske dialekter står også sentralt i prosjektet.

LAIDUA-forskerne samler seg mer generelt om å besvare ulike sosiolingvistiske forskningsspørsmål om nordlig flerspråklighet i urbane kontekster, framfor alt med Tromsø som ramme.

LAIDUA-gruppa er en forskningsgruppe på HSL-fak. Forskningsgruppa har sitt utspring i Språk og samfunn-nettverket. LAIDUA og Språk og samfunn har til dels overlappende aktiviteter.

Aktuelt

12. oktober 2017

Monica Sætermo blogger om Dialekt og tilhørighet blant innflyttere i Tromsø på nordiskbloggen Språkprat (UiB).