Kunstfagspedagogikk

Forskningsgruppa for kunstfagspedagogikk ved Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet, har sin forankring i kunstpedagogikk og estetikk, og har i tillegg en klar tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap. Gruppa ledes av dosent Hilde Synnøve Blix og består av ansatte i fagområdene musikk og drama. Medlemmene arbeider med ulike individuelle prosjekter, og jobber i tillegg sammen om to felles prosjekter: KOM INN og InnOvation.

 

InnOvation – et kunstfagdidaktisk prosjekt

Det kunstfaglige fakultet er tilbyr i dag blant annet pedagogiske utdanninger i musikk og i drama. Disse fagene undervises både i grunnskoler og frivillig kulturliv. Som en viktig arena for utdanning av pedagogisk personale både regionalt og nasjonalt er det viktig at vi ligger i forkant og er nyskapende både i utdanning av pedagoger og kulturarbeidere, men også er nytenkende i forståelsen av hva kunstpedagogisk praksis er og kan være.

Dette prosjektet fokuserer spesielt på fagene slik de undervises i kulturskoler og lignende, men kunnskapen prosjektet skal bibringe vil kunne overføres til kunstfagene i alle typer undervisning. Kunstfagene står sentralt i menneskers læring og generelle dannelse (Kjerschow 2000, Eisner 2002), men prosjekter som Bamford (2008/2012) viser at det må være god kvalitet på den kunstfaglige undervisningen for at disse fagene skal bidra til barn og unges kreativitet og læring.

Basert på viten om barns læring og estetiske utvikling, ønsker vi å gå et skritt videre mot en praktisk virkelighet. Ved å starte et bredt forsknings- og utviklingsprosjekt ved det kunstfaglige fakultet, vil vi både belyse ulike sider ved kunstpedagogikken, og samtidig plassere etablere fakultetet som et praksisnært og nytenkende fakultet.

Prosjektets mål er å utdanne svært gode pedagoger til det kunstfaglige feltet gjennom:

 • studier av hvordan det undervises i dag (kartlegging/bakgrunn)
 • aksjonsprosjekter som prøver ut nye metoder i tett samarbeid med praksisfeltet
 • videreutvikling og endring av praksisundervisningen ved Musikkonservatoriet
 • videreutdanning av praksisveiledere både ved Musikkonservatoriet
 • utforsking av læringsplattformer som WOP-teknologien kan bidra med
 • tett samarbeid mellom lærere på kulturskoler og lærere og studenter
 • 2 stipendiatstillinger med tilknytning til prosjektet
 • utarbeidelse av undervisningsmateriell i tilknytning til prosjektet
 • publikasjoner av forskningsartikler og rapporter

Prosjektskisse KOM INN (Kultur, migrasjon og identitet i Nord-Norge)

De siste 30 årene har populasjonen i Nord-Norge endret karakter ved at mange har flyttet fra bygdene inn til de større byene og flere utlendinger har kommet flyttende til både bygd og by. Grunnene til at folk flytter hit er mange. Noen kommer fordi de spesifikt ønsker å bo i det nordnorske klimaet, andre fordi de får et godt jobbtilbud. En del mennesker flytter til Nord-Norge for å skaffe seg et bedre liv, borte fra et land hvor de ikke hadde det godt eller var i fare. Noen er også ”plassert” i nordnorske flyktningmottak uten å ha valgt spesifikt å komme nordover.

Uansett begrunnelse og bakgrunn har utlendinger som flytter til Nord Norge behov for sosiale og kulturelle rammer som setter dem i kontakt med menneskene som allerede bor i nord. Kunst og kulturaktiviteter er foretrukket av mange som en måte ”å bli kjent med folk på”, eller for å få anledning til å uttrykke seg i settinger som gir rom for forskjellighet, kreativitet og kulturell utveksling.

Integrering og identitetsskaping kan betraktes som pedagogiske spørsmål, og kunst- og kulturaktiviteter kan fungere som gode pedagogiske redskaper for å nå sosiale og politiske mål knyttet til migrasjon. KOM INN har også en kunstpedagogisk agenda, og ønsker å bidra med både kartlegging og utvikling av det de kulturelle møtene og det kulturelle mangfoldet i landsdelen. For oss er et viktig mål i kunstpedagogisk sammenheng at estetiske og kreative prosesser gis spillerom i samfunnet, og at enkeltmenneske gjennom kunstneriske og kulturelle møter gis rom til å uttrykke seg.

Sentrale spørsmål i prosjektet: 

 • Hva slags påvirkning har mennesker som kommer tilflyttende på kulturlivet der de kommer, og hvilken påvirkning har kulturlivet i nord på de som kommer hit?
 • På hvilke måter har kunst- og kulturtilbud betydning for hvem som velger å flytte nordover, og hvor de velger å bosette seg?
 • Hvordan kan kunst- og kulturaktivitet være en faktor i integreringsarbeid? Hva slags eksempler finns i nord på dette?
 • Hvordan opplever tilflyttere at deres kunst- og kulturuttrykk oppfattes, verdsettes, brukes og får plass i det nordnorske samfunnet?
 • Er det forskjell på tilflyttende folkegrupper i forhold til disse spørsmålene? Kjønnsforskjeller?
 • Hvordan opplever kunstnere og kunstpedagoger som kommer til Nord Norge at deres virke blir mottatt/betraktet av folk og myndigheter?
 • På hvilke måter blir tilflyttende barns kunstuttrykk ivaretatt i lys av deres kulturelle bakgrunn? 

  

Målet for prosjektet er utgivelse av artikkelsamling om tematikken, og å undersøke og belyse migrasjon i nordområdene på andre måter. Prosjektet er et samarbeid mellom UiT, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Nesna.

 

Medlemmer av forskningsgruppa ved UiT:

Dosent Hilde Synnøve Blix – Leder (hilde.blix@uit.no) 

Førstelektor Bjarne Isaksen

Førstelektor Anne Eriksen

Stipendiat Kristina Junttila

Universitetslektor Michael Strobelt

Universitetslektor Lillian Jensen

Universitetslektor Bengt A. Haugseth

Universitetslektor Maria Tollefsen

Universitetslektor Marte Liset

Forsker Lilli Mittner

Universitetslektor Linda Wilhelmsen

Universitetslektor Markus Kreischer 

 

 

Skip to main content