InOvation: kunstfagspedagogikk

Forskningsgruppa for kunstfagspedagogikk, InOvation, ved Musikkonservatoriet, har sin forankring i fagfeltene kunstpedagogikk og estetikk, og har i tillegg en klar tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap. Gruppa ledes av professor Hilde Synnøve Blix og består av ansatte i fagområdene musikk og drama/teater. Forskningsgruppas medlemmer har sin bakgrunn i kunstutøvelse, kunstpedagogisk forskning, og i praktisk pedagogisk arbeid. Medlemmene arbeider på ulike områder i feltet som for eksempel musikk i skolen, instrumentaldidaktikk, performancekunst, praksisveiledning, kjønnsforskning, drama- og teaterpedagogikk og hørelæredidaktikk.

Musikkonservatoriet ved UiT tilbyr i dag blant annet pedagogiske utdanninger i musikk og i drama/teater. Disse fagene undervises både i grunnskoler og frivillig kulturliv. Som en viktig arena for utdanning av pedagogisk personale både regionalt og nasjonalt er det viktig at vi ligger i forkant og er nyskapende både i utdanning av pedagoger og kulturarbeidere, men også er nytenkende i forståelsen av hva kunstpedagogisk praksis er og kan være.

Gruppa har spesielt fokus på kunstfagene slik de undervises i kulturskoler, grunnskolen og det frie feltet, men kunnskapen prosjektet skal bibringe vil kunne overføres til kunstfagene i alle typer undervisning. Kunstfagene står sentralt i menneskers læring og generelle dannelse (Kjerschow 2000, Eisner 2002), men prosjekter som Bamfords «The Wow-factor» (2006) viser at det må være god kvalitet på den kunstfaglige undervisningen for at disse fagene skal bidra til barn og unges kreativitet og læring.

Basert på viten om barns læring og estetiske utvikling, ønsker vi å gå et skritt videre mot en praktisk virkelighet. Ved å forske bredt på kunstpedagogiske problemstillinger vil vi både belyse ulike sider ved kunstpedagogikken, og samtidig plassere etablere Musikkonservatoriet som et praksisnært og nytenkende institutt.

I prosjektet "Læringsfremmende vurderingsformer i kunstpedagogisk utdanning" ser vi på sammenhengen mellom planverk, innhold og eksamensformer i praktisk-estetiske fag, og undersøker gjennom forskning og praksis nye former for yrkesrelevante vurderingsformer. 

Gruppas mål er å utforske det kunstfaglige feltet gjennom:

  • studier av vurderingspraksiser i kunstpedagogisk utdanning
  • kritiske perspektiver på kunst-pedagogisk praksis
  • studier av hvordan det i kunstfagene undervises i dag 
  • aksjonsprosjekter som prøver ut nye metoder i tett samarbeid med praksisfeltet
  • videreutvikling og endring av praksisundervisningen ved Musikkonservatoriet
  • utforsking av læringsplattformer og digitale læremidler
  • Praksisveiledning
  • nye samarbeidsprosjekter med praksisfeltet
  • forskning på vurderingsformer og sammenhengen mellom utdanningenes mål, innhold og betydning

Gruppa jobbet med kritisk pedagogiske perspektiver i kunstpedagogikk, noe som har resultert i flere publikasjoner, blant annet et temanummer i tidsskriftet JASEd.

Medlemmer av forskningsgruppa ved UiT:

Professor Hilde Synnøve Blix – Leder (hilde.blix@uit.no) 

Dosent Anne Eriksen

Universitetslektor Michael Strobelt

Førstelektor Bengt A. Haugseth

Universitetslektor Maria M. Tollefsen

Universitetslektor Marte Liset

Universitetslektor Anders Johansen

Universitetslektor Markus Kreischer 

Universitetslektor Frida Lydia Hansen

Universitetslektor Trine Hilde Blixrud

Stipendiat Miriam Wiik

Stipendiat Ellen Steen

Universitetslektor Lillian Jensen

Førsteamanuensis Tom Eide Osa

Førsteamanuensis Monika Benedek