Dental Public Health and Behaviour

Forskningsgruppen jobber med temaer innenfor folketannhelse og atferdsfag knyttet til tannhelse. Gruppa har et flerfaglig perspektiv med gruppemedlemmer fra mange ulike fagområder, og fokus er på forskning som er praksisnær og som kan danne grunnlag for forskningsbasert undervisning.

Gruppas hovedmål kan beskrives i tre punkter:

  • Øke forskningsbasert kunnskap om tannhelsetilstand og tannhelseatferd
  • Styrke helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeid i regionen
  • Følge utviklingen av det norske tannhelsesystemet, med spesielt fokus på nordområdene, og i  sammenlikning med andre europeiske land

For å nå disse målene jobber gruppas medlemmer med mange relaterte tema og problemstillinger innenfor rammene av «folketannhelse» (dental public health) og «atferdsfag» (behaviour), for eksempel:

  • Studere munnhelse i befolkningen
  • Studere ulike tannhelsemodeller
  • Oral health literacy
  • Tannbehandlingsangst, stress og smerte
  • Sårbare grupper i alle aldre, eksempelvis utsatte barn, syke eldre, traumatiserte voksne

Forskningsgruppa har medlemmer fra Institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), Universitetstannklinikken (UTK), samt Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

 

Institutt for klinisk odontologi

Forskningsgruppeleder:
Jan-Are Kolset Johnsen