Barnehagefaglig forskningsgruppe

– profesjonsrelatert forskning i barnehage og barnehagelærerutdanning

Et overordnet mål for forskningsgruppa er å styrke og videreutvikle forsknings-  og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet.

Sentralt står utvikling av kvalitet for å bedre praksis i barnehage og ny barnehagelærerutdanning, samt bidra til relevant kunnskap for barnehagepolitiske føringer.

Forskningsgruppa er tverrfaglig med forsknings- og utviklingsprosjekter som spenner seg fra småbarnspedagogikk til ledelse.

Forskningsmiljøet har to stipendiater knyttet til språklig mangfold, samt profesjonsforskere knyttet til flerårige NFR-finansierte prosjekter og andre prosjekter med nasjonale og internasjonale forgreininger.

Ledere for gruppa er førstelektor Anne Myrstad og førstelektor Toril Sverdrup

Professor II Elin Eriksen Ødegaard er tilknyttet forskergruppa.

Måldokument for Barnehagefaglig forskningsgruppe 2014 - 1016