Helsetjenesteforskning

Vår forskning ønsker å bidra med økt kunnskap til beslutninger som kan skape et effektivt og rettferdig helsetjenestetilbud.

Vi er tre fast vitenskapelig ansatte i full stilling, fire i II’er stilling og fem PhD-stipendiater. Gruppas forskning favner bredt.

1: Helseøkonomi og prioritering

Hvordan kan politisk vedtatte prioriteringskriterier komme til anvendelse i praksis? Hvordan kan vi forbedre metodene for beregning av henholdsvis nytte, ressurser og alvorlighet?

 2: Regionale variasjoner  i forbruk av helsetjenester

Hva kan forklare regionale variasjoner i forbruksrater av behandlinger? Hvor mye av dette skyldes variasjoner i sykelighet, og hvor mye er 'uberettiget variasjon'?

 3: Kvalitetsmåling: Sammenlikning av metoder som måler forbedringer i pasienters helserelatert livskvalitet

Helsevesenet er i økende grad opptatt av å utvikle og anvende ulike kvalitetsindikatorer, og å innføre kvalitetsregistre og ‘patient reported outcome measures’ (PROM). Hvordan forbedre metodene som anvenses for måling av helserelatert livskvalitet?

4: Ulikheter i helse

Med data fra Tromsø-undersøkelsen er vi opptatt av hvordan ulikheter i familiens sosiale og økonomiske forhold i barndommen påvirker helse og velvære i voksen alder. Vi undersøker hvor mye av observerte helseulikheter som skyldes ulike muligheter, og hvor mye som skyldes forskjeller i folks helserelatert atferd.

5. Helseangst og helsetjenestebruk

Bekymring om egen helse kan påvirke en persons helseatferd. Hva er forekomsten av forskjellige grader av helseangst i befolkningen? Hvordan påvirker grad av helseangst personens forbruk av forskjellige helsetjenester? I hvor sterk grad påvirker helseangst egenvurdert helse? Hvordan varierer helseangst med kronisk sykdom?

For nærmere beskrivelse av de ulike forskningsprosjektene, se siden til den enkelte forsker.

Jan Abel Olsen: Helseøkonomi, helsepolitikk og prioritering

Unni Ringberg: Henvisninger fra fastlege, Helseangst, Profesjonell utdanning

Leder for forskningsgruppen:
Hans Olav Melberg

Helsetjenesteforskning er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin