Helsetjenesteforskning

Vår forskning er grunnleggende opptatt av å bidra til et effektivt og rettferdig helsetjenestetilbud. Sentrale temaer er: medisinsk praksisvariasjon, sosiale ulikheter, samhandling, prioritering, helseøkonomi og psykisk helsevern.

Vi er fire fast vitenskapelig ansatte i full stilling, fire i II’er stilling og fem PhD-stipendiater. Gruppas forskning favner bredt. Følgende tema står sentralt i PhD-stipendiatenes arbeid.

1: Kvalitetsmåling: Sammenlikning av metoder som måler forbedringer i pasienters helserelatert livskvalitet

Helsevesenet er i økende grad opptatt av å utvikle og anvende ulike kvalitetsindikatorer, og å innføre kvalitetsregistre og ‘patient reported outcome measures’ (PROM). Pasientsikkerhet dreier seg i prinsippet om å redusere uønskede hendelser. Kjernen i alt dette er å måle grad av forbedring i de behandlede pasienters helse i form av økt livskvalitet og/eller økt livslengde.

2: Primærlegers henvisningspraksis og jobbpreferanser 

Hvordan varierer fastlegers henvisningsrater? Hvilke jobbkarakteristika, inkludert avlønningsformer, er avgjørende for at yngre leger skal velge en karriere i allmennpraksis? Hvilke jobbkarakteristika er viktigst for de erfarne norske fastlegene? Hvordan avveies faglige vs finansielle insentiver, og hvilken avlønningsform foretrekker de?  

3: Sosiale determinanter for helse

Med data fra Tromsø-undersøkelsen er vi opptatt av hvordan ulikheter i familiens sosiale og økonomiske forhold i barndommen påvirker helse og velvære i voksen alder. Forskning viser at sosial status forklarer helseulikheter. Vi undersøker i hvilken grad ‘selvopplevd status’ på eget yrke har selvstendig forklaringskraft, etter å ha korrigert for alder, kjønn, utdanning og inntekt.

4. Helseangst og helsetjenestebruk

Bekymring om egen helse kan påvirke en persons helseatferd. Hva er forekomsten av forskjellige grader av helseangst i befolkningen? Hvordan påvirker grad av helseangst personens forbruk av forskjellige helsetjenester? I hvor sterk grad påvirker helseangst egenvurdert helse? Hvordan varierer helseangst med kronisk sykdom?

For nærmere beskrivelse av de ulike forskningsprosjektene, se siden til den enkelte forsker.

Leder for forskningsgruppen:
Professor Jan Abel Olsen

Helsetjenesteforskning er en av forskningsgruppene ved Institutt for samfunnsmedisin