Atferd, aldring og demens

Vår forskningsgruppe undersøker psykologiske og biologiske prosesser som påvirker kognitiv og motorisk nedgang i voksen alder. Både vellykket aldring, typisk aldring, mild kognitiv svikt og tidlig Alzheimers sykdom er i fokus. Da vi benytter et livsløpsperspektiv, er ulike utvalg av deltakere inkludert i studiene, fra yngre populasjoner i slutten av ungdomsårene til eldre individer.

Vi bruker et bredt spekter av metoder for å undersøke kognisjon, atferd, hørsel, motoriske og respiratoriske funksjoner. Infrastrukturen ved gerontolaboratoriet omfatter utstyr og materialer for å utføre nevropsykologisk testing, 3D-bevegelses analyser, forskningsaudiometri, spatio-temporal gangeanalyse, øyebevegelse analyser, spektrogram og pneumotakografer for taleanalyse. Vi samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for å utføre hjerneavbildning (MR).

Hvert område har flere underprosjekter som tar for seg spesifikke problemstillinger.

 

 

Aldring og demens  (gerontolab)