Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord

Forskningsgruppen skal fremskaffe ny kunnskap om og for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Målgruppen er voksne og eldre med sammensatte og langvarige helsetjenestebehov, og deres nærstående. Kunnskapen som frembringes skal omsettes til forbedret helsefaglig praksis, og forskningsgruppen skal bidra til gode synergier mellom forskning og utdanning.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt, og anvender et bredt metodisk og teoretisk tilfang. Satsningsområdene er:

1) Kommunale helse- og omsorgstjenester i et flerkulturelt perspektiv, og 2) Rehabiliteringsforløp, brukermedvirkning og tjenesteutvikling.

Forskningen har et landsdelsperspektiv og inkluderer brukere av tjenester og deres kunnskaper i hele forskningsprosessen.

Senter for omsorgsforskning nord er samorganisert med forskningsgruppen.

Nyheter
Aktiviteter

Forskningsgruppeleder:
Astrid Gramstad
Telefon: 77660621