Pasientnær sykepleieforskning

Sykepleiefaget er et stort fagområde ved fakultetet med mange ansatte og store utdanningsoppgaver. Forskningsgruppen vil satse på å styrke fagutviklingsaktivitet og forskningsproduksjon hos de sykepleiefaglig ansatte. Begrepet ”pasientnær” brukes på to områder eller nivå slik det rammer inn forskningsgruppens virksomhet. Det ene nivået dreier seg om empiriske studier i og på sykepleiepraksis, om nærstudier av menneskers erfaringer med sykdom og kriser og studier på oppøving av sykepleie. Det andre nivået forstås som grunnforskning i sykepleie og omhandler historiske studier av sykepleiepraksis eller filosofiske nærstudier av sykepleie.

 

                      

                                                  

 

 

Forskningsgruppeleder:
Åshild Fause