Pasientnær sykepleieforskning

Sykepleiefaget er et stort fagområde ved det helsevitenskaplige fakultet, med mange ansatte og store undervisningsoppgaver. Forskningsgruppen har hovedfokus på å styrke fagutviklingsaktivitet og forskningsproduksjon hos sykepleiere tilknyttet bachelor og masterprogrammene i sykepleie. Fokuset «Pasientnært» brukes på to områder innen faget, slik at det samlet sett rammer inn forskningsgruppens virksomhet. Det ene området omhandler empiriske studier i og på sykepleiepraksis. Det vil si nærstudier av hvordan sykepleie kan utvikles til å ivareta menneskers erfaring av forutsigbarhet, handterbarhet og meningsfullhet i møte med sykdom eller endrede livsbetingelser. I dette inngår forskning om hvordan sykepleie kan oppøves og læres bort til andre (studenter, kolleger, pårørende) og hvordan sykepleie utøves i kollektive fellesskap. Det andre området forstås som grunnforskning i sykepleie og omhandler historiske studier av sykepleiepraksis eller filosofiske nærstudier av sykepleie.

 

                      

                                                  

 

 

Forskningsgruppeleder:
Åshild Fause