Samisk og urfolksforskning

Forskergruppen i samisk og urfolksforskning har en flerfaglig sammensetning, der både historie, samfunnsfag, språk, litteratur og kunstvitenskap er med.

Avslutningsworkshop fredag 6. september.

Forskergruppen i samisk og urfolksforskning har en flerfaglig sammensetning, der både historie, samfunnsfag, språk, litteratur og kunstvitenskap er med. Forskergruppen ble primært dannet med det siktemålet å utarbeide en god søknad til utlysningen av den nye runden med Senter for fremragende forskning, noe den lyktes med ved å få topp score i den innledende runden av den internasjonale evalueringen. Gruppen er nå i ferd med å spisse søknaden i håp om å gå videre til runde 2, noe som vil bli avgjort i løpet av mai måned i år. Søknaden heter Indigenous resilience, og går primært ut på å skissere hvilke forskningsmessige tilnærminger som kan være de mest adekvate for å drøfte og undersøke strategier som har medvirket til at urfolkskulturene har klart seg gjennom århundrelang neglisjering og understrykkelse. Og ikke bare har de klart seg, men de har også utviklet politiske plattformer og egne forståelsesformer og samhandlingsmønstre som har bidratt til anerkjennelse såvel internasjonalt i FN-systemet og ILO som nasjonalt gjennom opprettelse av egne representative folkevalgte organ, som de nordiske Sametingene.

 

Et viktig forskningsfelt er å studere mangfoldigheten ved fremveksten og utviklingen av urfolksbevegelsen på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningsgruppen tar sikte på å inkorporere nye teoretiske perspektiv, forfølge eldre tema med nye tilnærminger og ta opp nye fagfelt – ikke minst urfolkenes egen plass og posisjonering i forskning og samfunnsliv; fra objekt til subjekt. Forskningsgruppen vil fra ulike synsvinkler analysere urfolksbevegelsens utvikling kulturelt, sosialt og politisk.

 

Kontaktinformasjon:

Harald Gaski, leder, telefon 776 44259, Epost harald.gaski@uit.no


 

Samisk og urfolksforskning er en av Forskergruppene ved HSL-fakultetet.