FIVE - Forskningsgruppe i veiledning

Veiledningsfeltet i dag karakteriseres av et mangfold av oppgaver og faglige kontekster. Veiledning omhandler for eksempel utøvelsen av en yrkesrolle, karrierevalg og studie- og oppgaveveiledning i utdanningssituasjoner, praksisveiledning, veiledning av nyutdannede i skole og barnehage, foreldreveiledning, parforholdsrådgivning, private og personlige forhold, konfliktrådgivning og veiledning i minoritetsspørsmål. På tvers av bredden av kontekster finnes store fellestrekk mht. veilederrollen og veilederkompetansen som kreves.

FIVE har sitt faglige grunnlag innenfor veiledningspedagogikk i bred forstand, men har hovedfokus på veiledning innenfor lærerutdanning og profesjonsutøvelse i skole og barnehage, samt innenfor spesialpedagogisk veiledning. Disse hovedfokusene er nært forbundet. Illustrerende nok har Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe i 2014 foreslått at spesialpedagogikk skal integreres i alle lærerutdanninger.

Gruppens forskningsarbeid er nært relatert til faglig formål og innhold i en rekke av ILP´s utdanninger, spesielt videreutdanningsemner i praksisveiledning og rådgivning rettet mot PPT.

Forskergruppen i veiledning (FIVE) sitt formål er å styrke både kvalitet og omfang på forskning, FoU, og utdanning i veiledning ved ILP/UIT, samt å bidra til nasjonalt, nordisk og internasjonalt forskningssamarbeid innenfor veiledningsfeltet.