Barnerett

Forskergruppen for barnerett har som hovedformål å styrke forskningssamarbeidet innen barnerett og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter. Dessuten er det en målsetting å styrke deltakernes egen forskningskompetanse. Forskergruppen har arrangert flere internasjonale arrangementer, senest en work shop våren 2018 om barns konstitusjonelle rettigheter. Prosjektet resulterte i en bok, publisert open access hos Brill;  Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries.

 

Forskergruppenvil fremover arbeide med prosjektet Children's Right to Health. Prosjektet, med en kostnadsramme på vel 16 mill,  er tildelt 11.213.000,- kroner fra Norges forskningsråd, Fripro og vil gå over fire år fra 2020. I prosjektet vil vi ansette en postdoktor og to stipendiater.

 

Forskergruppens medlemmer arbeider med flere forskjellige temaer innenfor faget barnerett, herunder forholdet mellom barn og foreldre, barnevernrett (særlig spørsmål om samvær og adopsjon), prosessuelle spørsmål (særlig om mekling i familiekonflikter), helserettslige spørsmål som gjelder barn og barns menneskerettigheter og om prinsippet om barnets beste i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning.

Forskningen omfatter også pågående saker for EMD om norsk barnevern.