Barnerett

Forskergruppen for barnerett har som hovedformål å styrke forskningssamarbeidet innen barnerett og å skape et godt miljø for utvikling av forskningsprosjekter. Dessuten er det en målsetting å styrke deltakernes egen forskningskompetanse. Forskergruppen har arrangert flere internasjonale arrangementer og planlegger et nytt prosjekt i 2018.

Forskergruppens medlemmer arbeider med flere forskjellige temaer innenfor faget barnerett, herunder forholdet mellom barn og foreldre, barnevernrett (særlig spørsmål om samvær og adopsjon), prosessuelle spørsmål (særlig om mekling i familiekonflikter), helserettslige spørsmål som gjelder barn og barns menneskerettigheter og om prinsippet om barnets beste i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning.