Personalhåndbok

Arbeidstakerorganisasjonene og medbestemmelse

Prinsippet om medbestemmelse omhandler arbeidstakeres rett til å delta i avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon. Hovedavtalen i staten stadfester retten til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen fastsetter hvordan Hovedavtalens bestemmelser fortolkes og praktiseres ved UiT. Tilpasningsavtalen er inngått mellom UiT og Forskerforbundet, Akademikerne, LO-Stat og YS-Stat ved Parat. Avtalen har samme varighet som Hovedavtalen i staten, og gjelder for ett år av gangen dersom en av partene ikke sier den opp med tre måneders varsel. Dersom ikke annet er nevnt gjelder Hovedavtalen.

Lenke til Hovedavtalen

Lenke til Tilpasningsavtalen

Medbestemmelse

Medbestemmelse for ansatte utøves gjennom gjensidig informasjonsutveksling, drøftinger og forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver. 

Sist endret: 13.03.2024

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter

Medbestemmelsesretten for hele virksomheten ved UiT utøves i IDF-møter gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgte etter Hovedavtalen (HA) §§ 11 - 13. IDF-møter holdes månedlig og i forkant av universitetsstyremøtene og etter behov. Det skilles mellom informasjonssaker, drøftings- og forhandlingssaker. Referat fra møtene ligger i møteportalen, lenke kommer.

For arbeidsgiver møter rektor/organisasjons- og økonomidirektøren eller deres stedfortredere, for arbeidstakerne møter representanter fra Akademikerne, Forskerforbundet, LO Stat og YS stat.

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) ivaretar medbestemmelse etter HA §§ 11 og 12 på alle enhetene. Nærmere informasjon om IDF finner du på egne nettsider

Sist endret: 18.03.2024

Informasjons- og drøftingsmøter

Medbestemmelse på enhetene utøves i informasjons- og drøftingsmøter (ID-møter) gjennom informasjonsutveksling og drøftinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorgansisasjonenes tillitsvalgte. Ved driftsenhetene skal det avholdes ID-møter med arbeidstakerorganisasjonenes representanter minst en gang i semesteret. Partene er enige om at det avholdes møter i forkant av styremøter. For nærmere informasjon se Tilpasningsavtalen.

Sist endret: 18.03.2024

Arbeidstakerorganisasjonene

Oversikt over arbeidstakerorganisasjonene ved UiT finner du på siden Fagforeninger og hovedorganisasjoner

Sist endret: 24.02.2024
Arbeidstakerorganisasjonene og medbestemmelse