Personkort bilde

Margrete Gaski

Forsker I Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Å lede eksperter inn i nye arbeidsmåter. Lederatferd ved implementering av primærhelseteam på fastlegekontor. Tidsskrift for velferdsforskning 2020; Volum 23 (4). ISSN 0809-2052.s 281 - 293.s doi: 10.18261/issn.0809-2052-2020-04-05.

 • Harbitz, Martin Bruusgaard; Brandstorp, Helen; Gaski, Margrete. Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study. BMJ Open 2019; Volum 9 (10). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031343.

 • Gaski, Margrete; Halvorsen, Peder Andreas; Aaraas, Ivar Johannes; Aasland, Olaf Gjerløw. Utdanner Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 137 (14-15). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.16.1024.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Designing medical internship to improve recruitment and retention of doctors in rural areas. International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 7.s doi: 10.1080/22423982.2017.1314415.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Legetjenester der folk bor. Samfunnsøkonomen 2016; Volum 130 (4). ISSN 1890-5250.s 41 - 48.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrerte legetjenester. Fagbladet samfunn og økonomi 2015 (2). ISSN 1893-3009.s 52 - 65.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Varighet av fastlegeavtaler. (http://tidsskriftet.no/article/3422030/) (Fulltekst: http://tidsskriftet.no/article/3422030/ Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; Volum 135. ISSN 0029-2001.s 2045 - 2049.s doi: 10.4045/tidsskr.15.0003.

 • Skaalvik, Mari Wolff; Gaski, Margrete; Norbye, Bente. Decentralized nursing education in Northern Norway: a basis for continuing education to meet competence needs in rural Arctic healtcare services. International Journal of Circumpolar Health 2014; Volum 73. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v73.25328.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Lokalmedisinske sentre – bedre og billigere?. Fagbladet samfunn og økonomi 2013 (1). ISSN 1893-3009.s 33 - 53.

 • Gaski, Margrete; Melhus, Marita; Deraas, Trygve sigvart; Førde, Olav Helge. Use of Health care in the main area of Sami habitation in Norway - catching up with national expenditure rates. Rural and remote health 2011; Volum 11 (2). ISSN 1445-6354.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Hasvold, Toralf. Forty years of allocated seats for Sami medical students - has preferential admission worked?. (Fulltekst: http://www.rrh.org.au Rural and remote health 2008. ISSN 1445-6354.

 • Eythorsson, Einar; Gaski, Margrete. Sápmi, en region i nord - utfordringer knyttet til myndighetsoverføring til Sametinget. Regionale Trender 2001 (1). ISSN 0802-1848.s 60 - 64.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. The Norwegian Primary Health Care Team pilot: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020-03-11 - 2020-03-11 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?. Utposten 2020; Volum 49 (1). ISSN 0800-5680.s 22 - 25.s doi: https://www.utposten.no/i/2020/1/m-576.

 • Gaski, Margrete; Kvamme, Maria Fredriksen; Nordberg, Eva MK; Abelsen, Birgit. Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin. Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. 2020. ISSN 0804-5135.

 • Gaski, Margrete. Desentralisert sykepleierutdanning: Effekter på lokal rekruttering. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. The Norwegian primary health care team trial: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Nordic Network for Health Policy 2019-05-13 - 2019-05-14 2019.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind; Sten-Gamberg, Susanna; Iversen, Tor; Sæther, Erik Magnus. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.. 2019.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2. 2019.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. (Fulltekst: https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2018/05/Endelig-versjon-3-mai-2018-Rapport-om-fastlegetjenesten-i-Nord-Norge.pdf 2018.

 • Gaski, Margrete. Fastlegetjenesten i nord. Bemanning og samhandling. Helse Nord Høringsmøte 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.

 • Gaski, Margrete. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Nordland legeforenings konferanse: Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018; Volum 47 (5). ISSN 0800-5680.s 22 - 24.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Møte i samhandlingsutvalget i Helse Nord 2017-03-02 - 2017-03-02 2017.

 • Gaski, Margrete. Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord?. Foredrag for styret ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Development of a model to improve rural GP retention and quality of GP services. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.

 • Gaski, Margrete. Fastleger og sykepleiere – knappe ressurser i kommunene. Fylkesmannen i Troms konferanse 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Samfunnsmedisingruppa i Troms og Finnmark 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Fagdag for leger i Lofoten 2017-05-04 - 2017-05-04 2017.

 • Gaski, Margrete. Fastlegens medvirkning ved overgangen fra sykehus til hjem. NOPSA-konferanse, sesjon: Current challenges in health sector governance in Europ 2017-08-08 - 2017-08-11 2017.

 • Gaski, Margrete. Bemanningssituasjonen og endringer i fastlegerollen som følge av Samhandlingsreformen. Fagpolitisk seminar om fastlegeordningen på Stortinget 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir våre sykepleiere av?. Fagnettverket for Kompetanseløftet 2020 2017-10-12 - 2017-10-12 2017.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Ny turnustjeneste for leger. En studie om implementering og samstyring. 2017.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i nord. 2017.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017; Volum 46 (5). ISSN 0800-5680.s 16 - 19.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016; Volum 71 (1). ISSN 0800-644X.s 16 - 20.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir sykepleierne våre av?. Samhandlingskonferansen i Troms og Finnmark 2016-11-29 - 2016-11-30 2016.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar. Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. 2016.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016; Volum 45 (6). ISSN 0800-5680.s 30 - 33.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016; Volum 45 (5). ISSN 0800-5680.s 12 - 15.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. (http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf) (Fulltekst: http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf (Sammendrag: http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Sammendrag_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf) 2016.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. 2015.

 • Gaski, Margrete. Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder. Forskerkonferanse 2015-11-16 - 2015-11-20 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse 2015-03-04 - 2015-03-04 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice 2015-06-16 - 2015-06-18 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015; Volum 44 (7). ISSN 0800-5680.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Senjalegen. En evaluering. 2015.

 • Gaski, Margrete. Physician retention in Norway’s northernmost county: How effective has the tailored internship strategy been?. Avslutningskonferanse i EU-programmet Recruit & Retain 2014-05-04 - 2014-05-06 2014.

 • Gaski, Margrete. Kompetanseutfordringer og samhandlingsreformen. Norsk Sykepleierforbund Troms konferanse 2014-05-12 - 2014-05-12 2014.

 • Gaski, Margrete. Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i norske kommuner?. NOPSA forskerkonferanse Arbeidsgruppe Nordisk helsepolitikk 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata?. 2014.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Nødland, Svein Ingve; Stephansen, Anna. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. 2014 ISBN 978-82-490-0846-9.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013.. 2014.

 • Angell, Elisabeth; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Gaski, Margrete. Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord.. 2014 ISBN 978-82-7571-241-5.

 • Gaski, Margrete. Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen. Nettverksmøte i Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 2013-06-12 - 2013-06-12 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre-Troms medisinske samhandlingssenter. 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift. 2013.

 • Gaski, Margrete. Aspects of health services in sami areas. 2012 (124) ISBN 978-82-90263-39-8.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune. 2011.

 • Gaski, Margrete; Olson, Linda. The dimensions of successful recruitment and retention of physicians in rural and remote Indigenous areas. Arctic Frontiers forskerkonferanse 2010-01-28 - 2010-01-29 2010.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir det av de samiske legene?. Sametingets helse- og sosialkonferanse 2007-10-10 - 2007-10-10 2007.

 • Eikeland, Sveinung; Abelsen, Birgit; Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig; Krogh, Lars; Nilsen, Inge B.; Gaski, Margrete. Snøhvitprosjektet og regional utvikling. (Fulltekst: http://www.norut.no/alta/Norut-Alta-Alta/Publikasjoner/Rapporter/Snoehvitprosjektet-og-regional-utvikling 2005 (7) ISBN 8275711398.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Trygdeetatens innkrevingssentral. Brukerundersøkelse. 2000 (1) ISBN 82-7571-084-7.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lervik, Line. Attraksjonsverdi : en analyse av Alta museum og Lofotr vikingmuseet på Borg. 1998 ISBN 82-7571-075-8.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Heimtun, Bente. Med charterfly til Nord-Norge. 1998 (5) ISBN 82-7571-079-0.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. The Norwegian Primary Health Care Team pilot: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Helsetjenesteforskningskonferansen 2020-03-11 - 2020-03-11 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Forsøket med primærhelseteam – endring å spore?. Utposten 2020; Volum 49 (1). ISSN 0800-5680.s 22 - 25.s doi: https://www.utposten.no/i/2020/1/m-576.

 • Gaski, Margrete; Kvamme, Maria Fredriksen; Nordberg, Eva MK; Abelsen, Birgit. Utdanningsstillinger i allmennmedisin: ALIS-Vest. Delrapport 3. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin. Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. 2020. ISSN 0804-5135.

 • Gaski, Margrete. Desentralisert sykepleierutdanning: Effekter på lokal rekruttering. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. The Norwegian primary health care team trial: From reactive regular GPs to proactive inter-professional teams. Nordic Network for Health Policy 2019-05-13 - 2019-05-14 2019.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind; Sten-Gamberg, Susanna; Iversen, Tor; Sæther, Erik Magnus. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II.. 2019.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine; Snilsberg, Øyvind. Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2. 2019.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. (Fulltekst: https://www.nsdm.no/wp-content/uploads/2018/05/Endelig-versjon-3-mai-2018-Rapport-om-fastlegetjenesten-i-Nord-Norge.pdf 2018.

 • Gaski, Margrete. Fastlegetjenesten i nord. Bemanning og samhandling. Helse Nord Høringsmøte 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.

 • Gaski, Margrete. Fastlegetjenesten i Nord-Norge. Nordland legeforenings konferanse: Fastlegekrisen krever en nytenkende kommunehelsetjeneste 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Hvordan møte utfordringer for fastlegetjenesten i distriktene?. Utposten 2018; Volum 47 (5). ISSN 0800-5680.s 22 - 24.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i Nord-Norge. Møte i samhandlingsutvalget i Helse Nord 2017-03-02 - 2017-03-02 2017.

 • Gaski, Margrete. Hvordan utdanne nok kompetente sykepleiere til helseforetak og kommuner i nord?. Foredrag for styret ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Development of a model to improve rural GP retention and quality of GP services. Den første nasjonale konferansen i helsetjenesteforskning 2017-03-14 - 2017-03-15 2017.

 • Gaski, Margrete. Fastleger og sykepleiere – knappe ressurser i kommunene. Fylkesmannen i Troms konferanse 2017-04-20 - 2017-04-20 2017.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Samfunnsmedisingruppa i Troms og Finnmark 2017-04-25 - 2017-04-25 2017.

 • Gaski, Margrete. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Fagdag for leger i Lofoten 2017-05-04 - 2017-05-04 2017.

 • Gaski, Margrete. Fastlegens medvirkning ved overgangen fra sykehus til hjem. NOPSA-konferanse, sesjon: Current challenges in health sector governance in Europ 2017-08-08 - 2017-08-11 2017.

 • Gaski, Margrete. Bemanningssituasjonen og endringer i fastlegerollen som følge av Samhandlingsreformen. Fagpolitisk seminar om fastlegeordningen på Stortinget 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir våre sykepleiere av?. Fagnettverket for Kompetanseløftet 2020 2017-10-12 - 2017-10-12 2017.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Ny turnustjeneste for leger. En studie om implementering og samstyring. 2017.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Samhandling om utskrivningsklare pasienter. Bidrag til evaluering av Samhandlingsreformen i nord. 2017.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning. Utposten 2017; Volum 46 (5). ISSN 0800-5680.s 16 - 19.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Samhandlingsreformen: Om utskrivningsklare pasienter og kommunenes håndtering av avvik fra forpliktende tjenesteavtale. Kommunerevisoren 2016; Volum 71 (1). ISSN 0800-644X.s 16 - 20.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir sykepleierne våre av?. Samhandlingskonferansen i Troms og Finnmark 2016-11-29 - 2016-11-30 2016.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lie, Ivar. Sykepleiere utdannet i Nord-Norge - Hvor blir de av?. 2016.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Vikarbruk i fastlegeordningen. Utposten 2016; Volum 45 (6). ISSN 0800-5680.s 30 - 33.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Driftsformer i fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. Utposten 2016; Volum 45 (5). ISSN 0800-5680.s 12 - 15.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Fastlegeordningen i kommuner med under 20 000 innbyggere. (http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf) (Fulltekst: http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Rapport_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf (Sammendrag: http://www.nsdm.no/filarkiv/File/rapporter/Sammendrag_Fastlegeordningen_NSDM_2016.pdf) 2016.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Legerekruttering til Finnmarkssykehuset. Erfaringer og innspill til veien videre. 2015.

 • Gaski, Margrete. Rekruttering og stabilisering av leger i samiske områder. Forskerkonferanse 2015-11-16 - 2015-11-20 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Erfaringer og veien videre etter 10 år med legerekrutteringsprosjekt. Finnmarkssykehusets erfaringskonferanse 2015-03-04 - 2015-03-04 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Brandstorp, Helen. Retention and recruitment challenges in the Norwegian patient list system. 19th Nordic Congress of General Practice 2015-06-16 - 2015-06-18 2015.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Hvordan endrer samhandlingsreformen kommunens pleie- og omsorgstilbud?. Utposten 2015; Volum 44 (7). ISSN 0800-5680.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Senjalegen. En evaluering. 2015.

 • Gaski, Margrete. Physician retention in Norway’s northernmost county: How effective has the tailored internship strategy been?. Avslutningskonferanse i EU-programmet Recruit & Retain 2014-05-04 - 2014-05-06 2014.

 • Gaski, Margrete. Kompetanseutfordringer og samhandlingsreformen. Norsk Sykepleierforbund Troms konferanse 2014-05-12 - 2014-05-12 2014.

 • Gaski, Margrete. Samhandlingsreformen – fører den til utvikling av en mer integrert legetjeneste i norske kommuner?. NOPSA forskerkonferanse Arbeidsgruppe Nordisk helsepolitikk 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Hvordan tar kommunene i bruk samhandlingsreformens styringsdata?. 2014.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Nødland, Svein Ingve; Stephansen, Anna. Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og omsorgstilbudet. 2014 ISBN 978-82-490-0846-9.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Turnus i Finnmark. Evaluering av særordning 2009-2013.. 2014.

 • Angell, Elisabeth; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Gaski, Margrete. Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord.. 2014 ISBN 978-82-7571-241-5.

 • Gaski, Margrete. Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen. Nettverksmøte i Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen 2013-06-12 - 2013-06-12 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Samfunnsøkonomisk analyse av et fremtidig Indre-Troms medisinske samhandlingssenter. 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten. 2013.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift. 2013.

 • Gaski, Margrete. Aspects of health services in sami areas. 2012 (124) ISBN 978-82-90263-39-8.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete. Samfunnsøkonomisk analyse av diabetesbehandlingen i Alta kommune. 2011.

 • Gaski, Margrete; Olson, Linda. The dimensions of successful recruitment and retention of physicians in rural and remote Indigenous areas. Arctic Frontiers forskerkonferanse 2010-01-28 - 2010-01-29 2010.

 • Gaski, Margrete. Hvor blir det av de samiske legene?. Sametingets helse- og sosialkonferanse 2007-10-10 - 2007-10-10 2007.

 • Eikeland, Sveinung; Abelsen, Birgit; Angell, Elisabeth; Karlstad, Stig; Krogh, Lars; Nilsen, Inge B.; Gaski, Margrete. Snøhvitprosjektet og regional utvikling. (Fulltekst: http://www.norut.no/alta/Norut-Alta-Alta/Publikasjoner/Rapporter/Snoehvitprosjektet-og-regional-utvikling 2005 (7) ISBN 8275711398.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit. Trygdeetatens innkrevingssentral. Brukerundersøkelse. 2000 (1) ISBN 82-7571-084-7.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Lervik, Line. Attraksjonsverdi : en analyse av Alta museum og Lofotr vikingmuseet på Borg. 1998 ISBN 82-7571-075-8.

 • Gaski, Margrete; Abelsen, Birgit; Heimtun, Bente. Med charterfly til Nord-Norge. 1998 (5) ISBN 82-7571-079-0.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe