Gunnar Hartvigsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 1989 vært ansatt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk (Ifi), først som amanuensis (1989–91), deretter som førsteamanuensis (1991–94) og fra 1994 som professor i informatikk. Hartvigsen er leder for forskningsgruppen for helseinformatikk og -teknologi (HIT) (tidligere: medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T)) ved instituttet. Han var i perioden 2000–2015 professor II ved Nasjonalt senter for samhandling og teleme­disin (NST) ved Universitets­sykehuset Nord-Norge HF (UNN). I perioden 2016–2017 var han professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved UNN. I 2018 ble Hartvigsen ansatt som professor II ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (UiA), campus Grimstad. Hartvigsen har også vært ansatt som professor II ved Høgskolen i Hedmark (1995-1998) og Høgskolen i Bodø (1998-2005). Hartvigsen etablerte i 2021 firmaet Akademisk mentor AS hvor han er daglig leder.


Hartvigsen var i perioden 2005–2009 prodekan for forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Han har tidligere bl.a. vært instituttleder, instituttnestleder og undervisningsleder ved Institutt for informatikk, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. I 2004–2006 var han leder for Nasjonalt fagråd for informatikk. I årene 2010–2017 var han medlem av Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT). Hartvigsen var fra 2007 til 2015 senterleder for Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hartvigsen har veiledet 88 mastergrads- og 16 doktorgradsstudenter. Han er for tiden veileder for 4 doktorgrads- og 4 mastergradsstudenter. Han har videre veiledet 7 postdoktorer (ved UNN). Hartvigsen er for tiden mentor for to førsteamanuensis og en førstelektor ved UiA og en førsteamanuensis ved UiT. Han har tidligere vært mentor for fire kvinnelige førsteamanuenser tilknyttet UiTs opprykksprogram for kvinner.

Siden 1992 har han vært medlem av over 90 bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger i inn- og utland (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og USA). Han har vært referee for flere internasjonale konferanser og tidsskrifter. Hartvigsen har videre vært medlem av flere doktorgradskomiteer i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Han har deltatt i flere internasjonale ekspertpaneler for vurdering av store søknader med budsjetter på opp mot 500 mill. NOK i Sverige (VINNOVA) og Finland (Academy of Finland og TEKES), bl.a. i 2016 som medlem av et internasjonalt generalistpanel for vurdering av nye kompetansesenter i Sverige (tilsvarende den norske SFI-ordningen i NFR). I 2020 var Hartvigsen medlem av internasjonalt evalueringspanel for Horizon 2020-IMI2 (innovative medicines initiative) og for Health SC1-BHC-06-2020.

Hartvigsen har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Han har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi). Hartvigsen har også utstrakt erfaring fra studieadministrasjon fra flere læresteder og har utarbeidet og ledet flere studieprogrammer og emner (kurs).

Hartvigsen ble i 2021 tildelt NOK 6,3 mill. Fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) for å etablere en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester sammen med helsetjenesten i region Helgeland.

Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger (grants) fra Norges forskningsråd (Tromsø Telemedicine Laboratory NOK 80 mill. 2007–2014 (+ 160 mill. fra partnere); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 mill. 2007–2010; Global Distributed Diary NOK 3,3 mill. 1996–2001; DiPato – Distributed Electronic Patient Record NOK 1,1 mill. 2000–2004), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014–2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013–2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management NOK 2,5 mill. 2011–2013; Self-help through a mobile ICT tool NOK 2 mill. 2005–2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011–2014), Regionalt Forskningsfond Fondsregion Nord-Norge (CADMOS, NOK 3 mill, 2014–2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). Ved UNN har Hartvigsen bidratt til flere EU prosjekter (Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 og HEIR 2020-2023).

Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjons-mekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med psykisk utviklingshemming, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold (“sabbatical leave”) ved utenlandske universiteter: Faculty of Computer Science, University of Twente, the Netherlands (høst 1994 – vår 1995), Faculty of Medicine, Munich University of Technology (høst 2006), Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark (2 uker, høst 2006), ITACA, Technical University of Valencia (juli 2011), University of California Davis / UC Davis (september–desember 2011 og april–juli 2012) og Technical University of Valencia (høst 2017 – vår 2018).

Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Han har skrevet tre bøker: “Forskerhåndboken” (utgitt på Høyskoleforlaget), “Informatikk og etikk” (med Dag Johansen og Atle Måseide, utgitt på Fagbokforlaget) og “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (med Steinar Pedersen, boken er skrevet på engelsk og ble også oversatt til russisk i november 2016), og publisert vel 400 vitenska­pelige arbeider om sosiale media, social computer games, smarthusteknologi, elektroniske pasientjournaler, elektronisk helseovervåkning og telemedisinske systemer, distribuerte applikasjoner, adaptive brukergrensesnitt, filsystemer, undervisningsrelatert programvare, kunnskapsbaserte systemer, mobile agenter, dokument teori/modeller og etikk. Hartvigsen er registeret med over 850 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin.

Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med over 150 forskere ved bl.a. University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Tyskland; Technical University of Valencia; University of Geneva, Sveits; Aalborg Universitet, Danmark; og, Karolinska Institutet, Sverige.

Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2016 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.

Hartvigsen er omtalt i “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

Han har vært invitert som foredragsholder om telemedisin og e-helse i flere land, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Grønland, Tyskland, Frankrike, England, Spania, Polen, Russland, Tsjekkia, USA og Australia.

Hans h-indeks = 30 ifølge Google Scholar, i10-indeks = 65 og hans publikasjoner er gjenstand for over 4200 siteringer, herav over 2500 siden 2016.


 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, Jonas Johansson :
  Ubiquitous digital health-related data: clarification of concepts
  2022 ARKIV / DOI
 • Pietro Randine, Aakash Sharma, Gunnar Hartvigsen, Håvard D. Johansen, Eirik Årsand :
  Information and communication technology-based interventions for chronic diseases consultation: Scoping review
  International Journal of Medical Informatics 2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Frode Svartdal, Sameline Grimsgaard, Gunnar Hartvigsen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Polar Vantage and Oura Physical Activity and Sleep Trackers: Validation and Comparison Study
  JMIR Formative Research 2022 ARKIV / DOI
 • Antonio Martinez-Millana, Gunnar Hartvigsen, Vicente Traver Salcedo :
  Methods for app development in p-health
  Academic Press 2022
 • André Henriksen, Erlend Johannessen, Gunnar Hartvigsen, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Dataset of Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic
  Data in Brief 2022 ARKIV / DOI
 • Pietro Randine, John Graham Cooper, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Towards a New Model for Chronic Disease Consultations
  2022 ARKIV / DOI
 • Magnus Stellander, André Henriksen, Henriette Michalsen, Audny Gabriele Wagner Anke, Daniel Ursin, Santiago Martinez m.fl.:
  Sorterius - An augmented reality app for encouraging outdoor physical activity for people with intellectual disabilities
  2022 ARKIV / DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Designing an e-Health Program for Lifestyle Changes in Diabetes Care A Qualitative Pre-Study in Norway
  2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Ashenafi Zebene Woldaregay, Miroslav Muzny, Gunnar Hartvigsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Dataset of fitness trackers and smartwatches to measuring physical activity in research
  BMC Research Notes 2022 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Maria Letizia Jaccheri m.fl.:
  mHealth Support to Stimulate Physical Activity in Individuals With Intellectual Disability: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study
  JMIR Research Protocols 2022 DOI
 • Antonio Martinez-Millana, Henriette Michalsen, Valter Berg, Audny Gabriele Wagner Anke, Santiago Martinez, Miroslav Muzny m.fl.:
  Motivating Physical Activity for Individuals with Intellectual Disability through Indoor Bike Cycling and Exergaming
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Gerit Pfuhl, Ashenafi Zebene Woldaregay, David-Zacharie Issom, Eirik Årsand, Keiichi Sato m.fl.:
  Expectations of users and non-users of wearable sensors and mobile health applications
  2022 ARKIV / DOI
 • Keiichi Sato, Fei Hu, Santosh Basapur, Raj C. Shah, Gunnar Hartvigsen :
  Enhancing Human Perspectives in CPS Models: Application to Collaborative Problem-Solving in Translational Medicine
  IOS Press 2021 DOI
 • André Henriksen, Erlend Johannessen, Gunnar Hartvigsen, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic: Development and Usability Study
  JMIR Public Health and Surveillance 2021 ARKIV / DOI
 • Meghan Bradway, Ashenafi Zebene Woldaregay, David-Zacharie Issom, Gerit Pfuhl, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand m.fl.:
  mHealth: Where Is the Potential for Aiding Informal Caregivers?
  Studies in Health Technology and Informatics 2021 ARKIV / DOI
 • David-Zacharie Issom, Marie-Dominique Hardy-Dessources, Marc Romana, Gunnar Hartvigsen, Christian Lovis :
  Toward a Conversational Agent to Support the Self-Management of Adults and Young Adults With Sickle Cell Disease: Usability and Usefulness Study
  Frontiers in Digital Health 29. januar 2021 ARKIV / DOI
 • Omer Pektas, M Koseoglu, Miroslav Muzny, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Design of an Android Wear Smartwatch Application as a Wearable Interface to the Diabetes Diary Application
  Academic Platform Journal of Engineering and Science – APJES 2021 DOI
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Styrk den digitale kompetansen!
  Dagens medisin 17. mars 2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Mobile applications for self-management and motivation of people with diabetes
  2022
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Styrk helsepersonellets digitale kompetanse!
  17. mars 2022 FULLTEKST
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Kronikk i Dagens medisin (papir) - helsedebatten: Styrk den digitale kompetansen!
  Dagens medisin 2022
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Dagens medisin (online/facebook): Styrk helsepersonellets digitale kompetanse!
  Dagens medisin 2022 FULLTEKST
 • Audny Gabriele Wagner Anke, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Henriette Michalsen :
  Bidrar til økt fysisk aktivitet
  25. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  UiT til Helgeland med erfaringsbasert master i digitale helsetjenester
  11. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  How to become a professor before you turn 40?
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Lessons learned from being a mentor for female associate professors
  2021
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, Physical Activity and Intellectual Disability – Protocol for a Pilot Study
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Unik satsing på Helgeland for å styrke kompetansen i digitale helsetjenester
  20. august 2021
 • Keiichi Sato, Fei Hu, Santosh Basapur, Raj C. Shah, Gunnar Hartvigsen :
  Enhancing Human Perspectives in CPS Models: Application to Collaborative Problem-Solving in Translational Medicine
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Lessons Learned from 30 Years of Telemedicine in Northern Norway
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Lessons Learned from 30 years of Telemedicine in Northern Norway
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Meet Gunnar Hartvigsen
  01. desember 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Mobile applications for self-help and motivation of people with diabetes
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Innovasjon i e-helse: En digitale helse (r)evolusjon
  2021
 • Henriette Michalsen, Audny Anke, Gunnar Hartvigsen :
  Appen er utviklet i Tromsø og gir Maja bedre form: – Handler om å ha det gøy
  24. juni 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Hvordan bli professor eller dosent? Gode råd på veien mot professoratet eller dosenturet
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Strategisk CV-bygging mot opprykk
  2021
 • Henriette Michalsen, Audny Anke, Gunnar Hartvigsen :
  Hjelper Maja i form
  24. juni 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  What are the scientific requirements to become a professor?
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Hva kjennetegner et (lokalt forankret) internasjonalt forskningsprosjekt, samarbeidspartnere og organisering?
  2021
 • Gunnar Hartvigsen, Ashenafi Zebene Woldaregay, Eirik Årsand :
  AI applied in diabetes research and care: glucose control
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Kunstig intelligens: – Rivende utvikling, men ikke for diabetes
  30. september 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  UiT etablerer unik masterutdanning på Helgeland
  19. august 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Styrker helsevesenet med nytt mastertilbud lagt til Campus Helgeland: Dette skal være et «hands on» studietilbud forankret i regionens behov
  19. august 2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Fortellingen om en digital helserevolusjon og nord-norsk e-helseforskning
  2021
 • André Henriksen, Ashenafi Zebene Woldaregay, David-Zacharie Issom, Keiichi Sato, Eirik Årsand, Meghan Bradway m.fl.:
  What motivates patients with NCDs to follow up their treatment?
  2021 ARKIV
 • Henriette Michalsen, Silje C. Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study
  Journal of Intellectual Disability Research 2021 DOI
 • Pietro Randine, Eirik Årsand, Ashenafi Zebene Woldaregay, Gunnar Hartvigsen :
  IFIs stipendiater og forskere produserer aktiv på helsefronten
  01. juli 2020
 • Gunnar Hartvigsen :
  Sivilingeniørstudium i helseteknologi ved UiT Norges arktiske universitet -et intervju med professor Gunnar Hartvigsen
  07. april 2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjonsmekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med psykisk utviklingshemming, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

  Undervisning

  Jeg har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Jeg har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi).