Gunnar Hartvigsen


Professor

Stillingsbeskrivelse

Gunnar Hartvigsen, ph.d., har siden 1989 vært ansatt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk (Ifi), først som amanuensis (1989–91), deretter som førsteamanuensis (1991–94) og fra 1994 som professor i informatikk. Hartvigsen er leder for forskningsgruppen for helseinformatikk og -teknologi (HIT) (tidligere: medisinsk informatikk og telemedisin (MI&T)) ved instituttet. Hartvigsen er også professor II/Forsker 1 ved Helgelandssykehuset HF (2023–). Han var i perioden 2000–2015 professor II ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). I perioden 2016–2017 var han professor II ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved UNN. I perioden 2018–2022 var han ansatt som professor II ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder (UiA), campus Grimstad, og tilknyttet Senter for e-helse, UiA. Hartvigsen har også vært ansatt som professor II ved Høgskolen i Hedmark (1995-1998) og Høgskolen i Bodø (1998–2005). Hartvigsen etablerte i 2021 firmaet Akademisk mentor AS hvor han er daglig leder.

Hartvigsen var i perioden 2005–2009 prodekan for forskning og utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiT. Han har tidligere bl.a. vært instituttleder, instituttnestleder og undervisningsleder ved Institutt for informatikk, UiT. Hartvigsen har omfattende administrativ erfaring fra UiT som leder for en rekke råd og utvalg. I 2004–2006 var han leder for Nasjonalt fagråd for informatikk. I årene 2010–2017 var han medlem av Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT). Hartvigsen var fra 2007 til 2015 senterleder for Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hartvigsen har veiledet 90 mastergrads- og 16 doktorgradsstudenter. Han er for tiden veileder for 6 doktorgrads- og 7 mastergradsstudenter. Han har videre veiledet 7 postdoktorer (ved UNN). Hartvigsen er for tiden mentor for fem førsteamanuenser og en universitetslektor ved UiA og en førsteamanuensis og en universitetslektor ved UiT. Han har tidligere vært mentor for fire kvinnelige førsteamanuenser tilknyttet UiTs opprykksprogram for kvinner.

Siden 1992 har han vært medlem av over 100 bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger i inn- og utland (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Tyskland og USA). Han har vært referee for flere internasjonale konferanser og tidsskrifter. Hartvigsen har videre vært medlem av flere doktorgradskomiteer i Norge, Sverige, Danmark og Nederland. Han har deltatt i flere internasjonale ekspertpaneler for vurdering av store søknader med budsjetter på opp mot 500 mill. NOK i Sverige (VINNOVA) og Finland (Academy of Finland og TEKES), bl.a. i 2016 som medlem av et internasjonalt generalistpanel for vurdering av nye kompetansesenter i Sverige (tilsvarende den norske SFI-ordningen i NFR). I 2020 var Hartvigsen medlem av internasjonalt evalueringspanel for Horizon 2020-IMI2 (innovative medicines initiative) og for Health SC1-BHC-06-2020.

Hartvigsen har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Han har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi). Hartvigsen har også utstrakt erfaring fra studieadministrasjon fra flere læresteder og har utarbeidet og ledet flere studieprogrammer og emner (kurs).

Hartvigsen ble i 2021 tildelt NOK 6,3 mill. Fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) for å etablere en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester sammen med helsetjenesten i region Helgeland.

Hartvigsen har mottatt en rekke forskningsbevilgninger (grants) fra Norges forskningsråd (Tromsø Te­lemedicine Laboratory NOK 80 mill. 2007–2014 (+ 160 mill. fra partnere); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 mill. 2007–2010; Global Distributed Diary NOK 3,3 mill. 1996–2001; DiPato – Distributed Electronic Patient Record NOK 1,1 mill. 2000–2004), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014–2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013–2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management NOK 2,5 mill. 2011–2013; Self-help through a mobile ICT tool NOK 2 mill. 2005–2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011–2014), Regionalt Forskningsfond Fondsregion Nord-Norge (CADMOS, NOK 3 mill, 2014–2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). Ved UNN har Hartvigsen bidratt til flere EU prosjekter (Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 og HEIR 2020-2023).

Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjons-mekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

Hartvigsen har hatt flere lengre forskningsopphold (“sabbatical leave”) ved utenlandske universiteter: Faculty of Computer Science, University of Twente, the Netherlands (høst 1994 – vår 1995), Faculty of Medicine, Munich University of Technology (høst 2006), Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark (2 uker, høst 2006), ITACA, Technical University of Valencia (juli 2011), University of California Davis / UC Davis (september–desember 2011 og april–juli 2012), Technical University of Valencia (høst 2017 – vår 2018), Karolinska Institutet, Stockholm (høst 2021 – vår 2022) og Aalborg Universitet (juni 2022).

Hartvigsen har en omfattende vitenskapelig produksjon. Han har skrevet tre bøker: “Forskerhåndboken” (utgitt på Høyskoleforlaget), “Informatikk og etikk” (med Dag Johansen og Atle Måseide, utgitt på Fagbokforlaget) og “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (med Steinar Pedersen, boken er skrevet på engelsk og ble også oversatt til russisk i november 2016), og publisert vel 400 vitenska­pelige arbeider om sosiale media, social computer games, smarthusteknologi, elektroniske pasientjournaler, elektronisk helseovervåkning og telemedisinske systemer, distribuerte applikasjoner, adaptive brukergrensesnitt, filsystemer, undervisningsrelatert programvare, kunnskapsbaserte systemer, mobile agenter, dokument teori/modeller og etikk. Hartvigsen er registeret med over 900 bidrag i publikasjonsdatabasen Cristin.

Hartvigsen har etablert omfattende samarbeid med flere av verdens fremste miljøer innen medisinsk informatikk, noe som har resultert i felles publikasjoner med over 150 forskere ved bl.a. University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Tyskland; Technical University of Valencia, Spania; University of Geneva, Sveits; Aalborg Universitet, Danmark; og, Karolinska Institutet, Sverige.

Hartvigsen har vært medlem av Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi, siden akademiet ble grunnlagt i 2001. Han ble i 2016 innvalgt som medlem i NTVA, Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selvhjelpssystemer for behandling av personer med diabetes.

Hartvigsen er omtalt i “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) og listet i “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

Han har vært invitert som foredragsholder om telemedisin og e-helse i flere land, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Grønland, Tyskland, Frankrike, England, Spania, Polen, Russland, Tsjekkia, USA og Australia.

Hans h-indeks = 32 ifølge Google Scholar, i10-indeks = 75 og hans publikasjoner er gjenstand for over 5250 siteringer, herav over 2800 siden 2018.


 • Erlend Johannessen, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, André Henriksen :
  Collecting health-related research data using consumer-based wireless smart scales
  International Journal of Medical Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Sarala Ghimire Subedi, Santiago Martinez, Gunnar Hartvigsen, Martin Gerdes :
  Virtual prenatal care: A systematic review of pregnant women's and healthcare professionals' experiences, needs, and preferences for quality care
  International Journal of Medical Informatics 2023 DOI
 • Henriette Michalsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Gunnar Hartvigsen, Silje C. Wangberg, Gyrd Thrane m.fl.:
  Using mobile health to encourage physical activity in individuals with intellectual disability: a pilot mixed methods feasibility study
  Frontiers in Rehabilitation Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Pietro Randine, Aakash Sharma, Gunnar Hartvigsen, Håvard D. Johansen, Eirik Årsand :
  Information and communication technology-based interventions for chronic diseases consultation: Scoping review
  International Journal of Medical Informatics 2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Frode Svartdal, Sameline Grimsgaard, Gunnar Hartvigsen, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Polar Vantage and Oura Physical Activity and Sleep Trackers: Validation and Comparison Study
  JMIR Formative Research 2022 ARKIV / DOI
 • Magnus Stellander, André Henriksen, Henriette Michalsen, Audny Gabriele Wagner Anke, Daniel Ursin, Santiago Martinez m.fl.:
  Sorterius - An augmented reality app for encouraging outdoor physical activity for people with intellectual disabilities
  2022 ARKIV / DOI
 • Pietro Randine, John Cooper, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Towards a New Model for Chronic Disease Consultations
  2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Gerit Pfuhl, Ashenafi Zebene Woldaregay, David-Zacharie Issom, Eirik Årsand, Keiichi Sato m.fl.:
  Expectations of users and non-users of wearable sensors and mobile health applications
  2022 ARKIV / DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Designing an e-Health Program for Lifestyle Changes in Diabetes Care A Qualitative Pre-Study in Norway
  2022 ARKIV / DOI
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, Jonas Johansson :
  Ubiquitous digital health-related data: clarification of concepts
  2022 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, Erlend Johannessen, Gunnar Hartvigsen, Sameline Grimsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock :
  Dataset of Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic
  Data in Brief 2022 ARKIV / DOI
 • Antonio Martinez-Millana, Henriette Michalsen, Valter Berg, Audny Gabriele Wagner Anke, Santiago Martinez, Miroslav Muzny m.fl.:
  Motivating Physical Activity for Individuals with Intellectual Disability through Indoor Bike Cycling and Exergaming
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2022 ARKIV / DOI
 • Antonio Martinez-Millana, Gunnar Hartvigsen, Vicente Traver Salcedo :
  Methods for app development in p-health
  Academic Press 2022
 • André Henriksen, Ashenafi Zebene Woldaregay, Miroslav Muzny, Gunnar Hartvigsen, Laila Arnesdatter Hopstock, Sameline Grimsgaard :
  Dataset of fitness trackers and smartwatches to measuring physical activity in research
  BMC Research Notes 2022 ARKIV / DOI
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Mobile nutritional delivery system for people with insulin-treated diabetes
  2023
 • Pietro Randine, Louise Pape-Haugaard, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Including patient-generated health data in electronic health records – a solution for CGM-data
  2023
 • Pietro Randine, Louise Pape-Haugaard, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Including patient-generated health data in electronic health records – a solution for CGM-data
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 ARKIV / DOI
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Eirik Årsand, Alexander Horsch, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen :
  Health Research Requires Efficient Platforms for Data Collection from Personal Devices
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve - A Qualitative Pre-Study
  2023
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve - A New e-Health Lifestyle Program for Improved Self-Management and Remission of Type 2 Diabetes
  2023
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Mobile nutritional delivery system for people with insulin-treated diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Involving end users in the design and development of an e-health program for lifestyle changes in type 2 diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Involving end users in the design and development of an e-health program for lifestyle changes in type 2 diabetes
  2023
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Staying in Control - Mobile Nutritional Delivery System for people with Type 1 Diabetes
  2023 OMTALE
 • Gunnar Hartvigsen :
  Dosent eller professor? To ulike karrierestiger
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Having a career in academia: How to succeed in a Norwegian University
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Having a career in academia in Norway
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  How to become a professor or docent? Some advice towards your professor or docent position
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  From local research group to international network of researchers: How to establish international cooperation in research?
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Unik studium åpnet på Helgeland
  31. august 2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Motivational apps for people with intellectual disabilities: Progress on MOVE-IT PR2
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Technology for (self-management of) diabetes
  2022
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Maria Letizia Jaccheri m.fl.:
  mHealth Support to Stimulate Physical Activity in Individuals With Intellectual Disability: Protocol for a Mixed Methods Pilot Study
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Magnus Stellander, André Henriksen, Henriette Michalsen, Audny Gabriele Wagner Anke, Daniel Ursin, Santiago Martinez m.fl.:
  Sorterius - An augmented reality app for encouraging outdoor physical activity for people with intellectual disabilities
  2022
 • Erlend Johannessen, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, Jonas Johansson :
  Ubiquitous digital health-related data: clarification of concepts
  2022
 • André Henriksen, Gerit Pfuhl, Ashenafi Zebene Woldaregay, David-Zacharie Issom, Eirik Årsand, Keiichi Sato m.fl.:
  Expectations of users and non-users of wearable sensors and mobile health applications
  2022
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Designing an e-Health Program for Lifestyle Changes in Diabetes Care: A Qualitative Pre-Study in Norway
  2022
 • Pietro Randine, John Cooper, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Towards a New Model for Chronic Disease Consultations
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Teknologiske applikasjoner og systemer for personer med kroniske lidelser og andre helse-relaterte problemer
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Mobile applications for self-management and motivation of people with diabetes
  2022
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Kronikk i Dagens medisin (papir) - helsedebatten: Styrk den digitale kompetansen!
  Dagens medisin 2022
 • Hege Mari Johnsen, Gunnar Hartvigsen :
  Dagens medisin (online/facebook): Styrk helsepersonellets digitale kompetanse!
  Dagens medisin 2022 FULLTEKST
 • Audny Gabriele Wagner Anke, Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Henriette Michalsen :
  Bidrar til økt fysisk aktivitet
  25. februar 2022 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  UiT til Helgeland med erfaringsbasert master i digitale helsetjenester
  11. februar 2022 FULLTEKST
 • Henriette Michalsen, Silje C. Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, physical activity and intellectual disability – protocol for a pilot study
  Journal of Intellectual Disability Research 2021 DOI
 • Gunnar Hartvigsen :
  How to become a professor before you turn 40?
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Lessons learned from being a mentor for female associate professors
  2021
 • Henriette Michalsen, Silje C Wangberg, Gunnar Hartvigsen, Maria Letizia Jaccheri, André Henriksen, Monica Isabel Benedikte Olsen m.fl.:
  E-health, Physical Activity and Intellectual Disability – Protocol for a Pilot Study
  2021
 • Gunnar Hartvigsen :
  Unik satsing på Helgeland for å styrke kompetansen i digitale helsetjenester
  20. august 2021
 • Keiichi Sato, Fei Hu, Santosh Basapur, Raj C. Shah, Gunnar Hartvigsen :
  Enhancing Human Perspectives in CPS Models: Application to Collaborative Problem-Solving in Translational Medicine
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av m-helse, e-helse, telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelpssystemer for personer med kroniske lidelser, sosiale media og seriøse spill for personer med kroniske lidelser, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin interaksjon (“HCI”) for mobile systemer, tele­medisinske sys­temer for private hjem, motivasjonsmekanismer innen e-helse, medisinsk avstandsoppfølging, sensorutstyr for fysisk aktivitet, m-helse applikasjoner for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, digital kommunikasjon med pasienter og kontekst-sensitiv kommunikasjon.

  Undervisning

  Jeg har omfattende undervisningserfaring fra BSc, MSc og ph.d. nivå. Jeg har de siste 20 år bl.a. undervist følgende emner: Telemedicine and e-health systems, Advance telemedicine and e-health systems, Medical informatics, Electronic health records, User interface design, Management Informa­tion Systems, Visual programming, Educational software, Introduction to computer science, Compu­ter graphics, Software engineering, Operating systems, Distributed operating system og Communica­ting research (for ph.d. studenter i naturvitenskap og teknologi).