Hanne Karde


Kommunikasjonssjef

Stillingsbeskrivelse

                                       

Seksjon for kommunikasjon (KOM) er UiTs strategiske, rådgivende og operative kommunikasjonsenhet. Vi har et overordnet ansvar for tilrettelegging for god intern og ekstern kommunikasjon, og har innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjons-kanaler. Vi leverer tjenester til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne aktører innenfor fagområdet kommunikasjon.

Kommunikasjonssjefen har overordna ansvar for seksjonens arbeidsområder, herunder blant anna ansvar for å:

 • Utøve ledelse av seksjonen
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål
 • Bistå administrativ ledelse i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret og iverksette vedtak
 • Bidra til at universitetet har kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner som understøtter universitetets mål
 • Bidra til å utvikle omfang, kvalitet og organisering på universitetets formidlingsvirksomhet, samfunnskontakt, institusjonsprofilering og relasjonsbygging
 • Ivareta mediekontakt og tilrettelegging av mediekontakt for universitetets ledelse
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling i forhold til øvrige enheter og nivåer ved universitetet

 • Redaktøransvar for intranett, universitetets hjemmesider, det digitale kunnskapsmagasinet Labyrint og eventuelle andre publikasjoner
 • Ivareta koordinerende ansvar for allmennretta formidling av forskning og utviklingsarbeid, intern informasjon, informasjonsmateriell og universitetets presentasjon på internett
 • Ivareta seksjonens bistand ved fellesarrangementer og konferanser, blant annet Forskningsdagen.
 • Innholds- og utviklingsansvar for universitetets kommunikasjonskanaler og  systemeieransvar for aktuelle datasystemer
 • Sikre at organisasjonen har høy kompetanse innen strategisk informasjonsarbeid, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Ivareta oppgaver i henhold til universitetets krise- og beredskapsplaner.

 • Dag Rune Olsen, Berit Johanne Kjeldstad, Gerd Marit Langøy, Frode Skår, Lise Sofie Woie, Curt Rice m.fl.:
  No får dei første 16.000 studentane kome tilbake
  24. april 2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →