for saksbehandlere og ledere

Standard kontraktsbetingelser

UiT skal benytte balanserte og framforhandlede standardkontrakter så langt det er mulig og hensiktsmessig. Der det ikke finnes slike benytter UiT egne kontraktsmaler.

Standard leveringsvilkår - DDP

I innkjøpsordren er det som standard oppgitt leveringsbetingelse: DDP Incoterms 2020.

Incoterms er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner, hvor 2020 angir hvilken versjon av Incoterms som gjelder. Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper.

Hovedregelen for kjøp til UiT er DDP, men DAP kan avtales med utenlandske leverandører. Dette må i så fall også fremkomme på innkjøpsordren.

Sist endret: 29.04.2024

Standard betalingsbetingelser

UiT har et krav om kredittid på 30 kalenderdager fra korrekt faktura er mottatt. Betalingsbetingelsen er en del av UiTs innkjøps- og kontraktsvilkår, og vil fremkomme på innkjøpsordren.

Fakturaer med avvikende betalingsbetingelser skal følges opp av Innkjøper.

Sist endret: 29.04.2024

Øvrige standardkontrakter

UiT skal benytte balanserte standardkontrakter så langt det er mulig og finnes hensiktsmessig. Eksempel på standardkontrakter UiT benytter er "Statens standardavtaler for konsulenttjenester og IKT-anskaffelser". Disse kontraktene finnes på nettsidene til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) på www.anskaffelser.no.

Som kontraktsgrunnlag for bygg- og anleggskontrakter benyttes som oftest Norsk standard - eksempelvis NS 8405 eller NS 8406. Norsk standard er ikke utarbeidet spesielt for offentlige anskaffelser. I disse kontraktene må det derfor tas inn tilleggsbestemmelser som blant annet krav om lønns- og arbeidsvilkår, antall leverandørledd osv. 

For kjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr benyttes som hovedregel NS 8438.

Sist endret: 29.04.2024

Avtaledokumenter og kontraktsvilkår

Kontrakten skal bestå av et avtaledokument og kontraktsvilkår for enten varer eller tjenester.
Rammeavtaler skal bestå av avtaledokument for rammeavtale, kontraktsvilkår for rammeavtaler, og kontraktsvilkår for enten varer eller tjenester.

Avtaledokument

Kontraktsvilkår varer

Kontraktsvilkår tjenester


Rammeavtaler

Sist endret: 07.05.2024
Standard kontraktsbetingelser