for ansatte, saksbehandlere og ledere

Eierskapsforvaltning

UiT forvalter statlig eierskap i 11 aksjeselskap på fullmakt fra KD, gitt i tildelingsbrev. Statlig eierskap utøves kun gjennom generalforsamling. Formålet med eierskapet er å nå faglige og strategiske mål, som universitetet ikke like effektivt kan oppnå gjennom intern organisering.

Intern organisering

Det er universitetsstyret som vedtar opprettelse av nye selskap, deltakelse i eksisterende selskap og salg av aksjer. Universitetsstyret har i styresak S 5/20 fastsatt retningslinje for dette, og mål for universitetets eierskap.

Universitetsstyret har gitt rektor fullmakt, gjennom Instruks for økonomiforvaltning, til å representere universitetet på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskapene universitetet er aksjeeier. Fullmakten kan delegeres til andre som eventuelt møter for rektor.
Rektor skal innkaller til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i selskaper der universitetet eier 100 % av aksjene (heleide selskaper), og skal årlig rapportere til universitetsstyret om resultatoppnåelse og utvikling i selskapsporteføljen.

For selskaper der UiT har eierandel på 50 % eller mer, skal ordinær generalforsamling i selskapet avholdes innen 15. april. Dette for å overholde statsrådens rapporteringsfrist på statlig eierskap til Stortinget og Riksrevisjonen. UiT er i den sammenheng pålagt å sende utkast til slik rapportering innen 2. mai.

Sist endret: 08.04.2024

Styringsdokumenter for eierskapsforvaltning

Overordnet reglement og retningslinjer for forvaltningen av statlig eierskap:

Interne styringsdokumenter for forvaltningen av eierinteresser i aksjeselskaper:

Koblinger til andre relevante nettsider:

Sist endret: 16.05.2024
Eierskapsforvaltning