Idrett - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Idrett-Tromsø-årsstudium

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 185
Søk studiet

Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og Alta. Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Tromsø eller Alta, og får årsstudiet innpasset i bachelorgraden.

 

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idretts-pedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning.

Kunnskap

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet og trening

 

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Utfyllende krav til realkompetanse ved opptak til idretts- og friluftslivsstudier:

Søkeren må være 25 år og ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (frivillig arbeid og tillitsverv innenfor idrett og friluftsliv, annet organisasjonsarbeid og politisk arbeid)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Arbeid innen idrett- og friluftsliv, barnehage og undervisnings- og helsesektor.

- Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel idrett- og friluftslivsfag allmenne fag, helsefag og økonomiskadministrative fag.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

- Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

 

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet, og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 20 studenter hver høst.

Poenggrense ved ordinært opptak høst 2017: 40,8

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.


Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.


I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.


Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene.


Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene

Studiet er et selvstendig årsstudium, men kan inngå som en del av en bachelor i idrett i Tromsø eller Alta.


Bli student ved UiT!Kontakt
MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: +4778450228 maja.k.olsen@uit.no

UnniJansen.jpg

Jansen, Unni Ch.


Seniorkonsulent
Telefon: +4778450318 unni.c.jansen@uit.no

Viktig informasjon til nye studenter


ANNET

Tidligere studieplaner