Idrett - årsstudium

STUDIESTED: Tromsø
Idrett-Tromsø-årsstudium

Ønsker du en yrkesvei rettet mot idrett, trening og helse? Da kan årsstudium i idrett være første skritt på veien mot en spennende karriere. Ett årstudium i idrett gir deg som student grunnleggende forståelse for idrett og fysisk aktivitet, og viktigheten av trening og bevegelse. Kombinasjonen mellom praktisk utøvelse av idretter og teori, gjør dette til et aktivt og spennende studieår for deg.

Fakta

Varighet:1 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 185
Søk studiet

Idrettshøgskolen tilbyr årsstudium i idrett i Tromsø og Alta. Årsstudiet kan tas som første del i et bachelorstudium og studentene kan søke opptak innen gjeldende frister til bachelorstudiet i Tromsø eller Alta, og får årsstudiet innpasset i bachelorgraden.

 

Studiet inneholder det studieforberedende emnet ex fac-idrett samt en innføring i trenings- og bevegelseslære med basistrening, idretts-pedagogikk, idrettspsykologi og praktiske idretter. Studiet har lik oppbygging ved begge studiesteder og innebærer noe bruk av nettstøttet undervisning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem 2017 høst
(20 stp)
2. sem 2018 vår
Idretter 1 (20 stp)

Kunnskap

 • Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn
 • Beskrive relevante metoder innen forskning rettet mot idrett og fysisk aktivitet
 • Identifisere faktorer som påvirker menneskers fysiske aktivitet og den idrettslige prestasjonsevne
 • Redegjøre for ulike former for fysisk aktivitet og trening

 

Ferdigheter

 • Veilede og formidle kunnskap innen idrett, trening og fysisk aktivitet.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet og trening på ulike nivå
 • Utøve ferdigheter i et utvalg idretter

 

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i idrettens samfunnsmessige betydning
 • Være opptatt av sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling av idrett
 • Ta i betraktning idrett og fysisk aktivitet i et helseperspektiv
 • Vise forståelse for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For realkompetanse er kravet norsk og engelsk med karakter 2 eller bedre etter minimum 2 år på videregående skole.

De praktiske kursene inneholder mye aktivitet og det stilles krav til at studenten er i god fysisk form.

Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 20 studenter hver høst.

Poenggrense ved ordinært opptak host 2016: 43.3

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.


Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og studentfremlegg. Undervisningen vil bygge på relevant forskning og erfaringskunnskap og studiet gir en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. Studentene vil arbeide med individuelle oppgaver og i gruppeoppgaver.


I studiet inngår mye praktiske læringsaktiviteter der egenferdighet og fagdidaktisk tilnærming er sentralt. Studentene skal kunne utøve ulike idrettsaktiviteter og forstå hvordan idrett kan formidles på ulike måter og til ulike målgrupper. Læringsaktivitetene inneholder stor grad av aktivitet, og studiet stiller derfor krav til at studentene er i god fysisk form.

For de delene av studiet som studenten ikke kan, eller vanskelig kan tilegne seg gjennom selvstudium, er det fastsatt krav om studiedeltaking. De ulike emnene har også arbeidskrav som må være godkjent for å avlegge eksamen. Hva som krever obligatorisk studiedeltakelse og hvilke arbeidskrav som må være godkjent framgår av emneplanene. Obligatorisk undervisning vil bli registrert.


Det er arbeidskrav og eksamen i alle emner. Alle arbeidskrav knyttet til de enkelte emnene må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges. Arbeidskrav, eksamensform og vurdering er nærmere beskrevet i emneplanene.


Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene

Studiet er et selvstendig årsstudium, men kan inngå som en del av en bachelor i idrett i Tromsø eller Alta.


Kontakt
Per Jenssen Foto: Frifoto.jpg

Jenssen, Per


Førstelektor
Telefon: 77660456 per.jenssen@uit.no

MajaKMathinsen.jpg

Olsen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: 78450228 maja.k.olsen@uit.no

Skip to main content