Politikk, økonomi og filosofi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Politikk-økonomi-og-filosofi-bachelor

UiT var første universitet som kunne tilby dette studiet i Norge, som er perfekt for deg som ønsker å jobbe i finanssektoren eller i en stadig viktigere konsulentbransje.

OBS: Det tas ikke opp nye studenter til dette studiet fra og med høsten 2017.

 

 

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i politikk, økonomi og filosofi.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
Søknadskode:186 878
Søk studiet

Bachelorprogrammet i politikk, økonomi og filosofi har lenge eksistert ved noen av de mest anerkjente universitetene i utlandet. I Norge har UiT Norges arktiske universitet vært det første universitetet med å tilby dette studiet, der man kombinerer kunnskap fra tre ulike fagområder i ett studium.

Studieprogrammet består av en fellesdel, som går over de første fire semestrene, og en disiplinær del over de etterfølgende to semestrene. Før studentene begynner på dette siste studieåret, skal de velge spesialisering innenfor ett av de fagene som inngår: økonomi, statsvitenskap eller filosofi.

Programmet følger de første fire semestrene et fastlagt løp (se tabell nedenfor). I de ulike spesialiseringsdelene tredje studieår vil det derimot normalt være en viss valgmulighet mellom ulike relevante emner.

Studenter som ønsker en fordypning i økonomi, som kvalifiserer til mastergradsstudium i samfunnsøkonomi, tar følgende emner i femte og sjette semester:

5. semester:

SOK-2001: Strategisk atferd (10 stp).

SOK-2003: Makroøkonomi (10 stp).

SOK-2002: Offentlig økonomi (10 stp).

6. semester:

FIL-2091: Bacheloroppgave i politikk, økonomi og filosofi (10 stp).

BED-2011: Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (10 stp).

Samt velge ett av følgende tre emner:

SOK-2030: Næringsøkonomi og konkurransestrategi (10 stp)

SOK-2037: Ressursøkonomi (10 stp)

SOK-2039: Norske økonomiske utfordringer (10 stp).

Studenter som ønsker å ta en fordypning i statsvitenskap, som kvalifiserer til mastergradsstudium i statsvitenskap eller organisasjon og ledelse, får anledning til å velge 40 studiepoeng fritt blant de STV-emner det undervises i (5. og 6. semester). 30 av disse studiepoengene må bestå av STV-emner på 2000-nivå. I tillegg er følgende emner obligatorisk:

5. semester:

SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode (10 stp)

6. semester:

FIL-2091: Bacheloroppgave i politikk, økonomi og filosofi (10 stp).

Studenter som ønsker en fordypning i filosofi, og som ønsker å kvalifisere seg for mastergradsstudium i filosofi, tar følgende fagsammensetning i femte og sjette semester:

5. semester:

FIL-1005: Filosofihistorie I (10 stp).

FIL-1014: Klassisk politisk filosofi (10 stp).

FIL-2027: Sosialfilosofi (10 stp).

6. semester:

FIL-1012: Global rettferdighet (10 stp).

FIL-1006: Filosofihistorie II (10 stp).

FIL-2091: Bacheloroppgave i politikk, økonomi og filosofi (10 stp).

Etter endt studium og oppnådd grad har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • kunnskap om politiske, økonomiske og filosofiske aspekter ved samfunnet, og har herigjennom utviklet kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnet.
  • oversikt over de metodiske tilnærmingsmåter som benyttes innenfor det faget en har spesialisert seg i


Ferdigheter

  • kan anvende statsvitenskapelige, økonomiske og filosofiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
  • kan tilegne seg kunnskaper på et nytt felt og anvende disse i arbeid med mindre og større oppgaver


Kompetanse

  • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
  • kan arbeide selvstendig med en gitt problemstilling
  • kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og finne løsninger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Det tas ikke opp studenter på programmet høsten 2017.

Emnene vil ha en variasjon i undervisnings- og eksamensformer ¿ som forelesninger, seminarer, kollokvier og hjemmeoppgave, mappevurdering og skoleeksamener. Mer informasjon om eksamensformene er å finne i de ulike emnebeskrivelsene.

Det benyttes en karakterskala på fem trinn fra A¿E for bestått eksamen og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Kontinueringseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emneplanene.

Deler av spesialiseringen kan tas ved et utenlandsk universitet. Utveksling kan være på ett eller et halvt år. Vi anbefaler at studentene tar studieopphold i utlandet 5. og/eller 6. semester, i fordypningsdelen. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes utdanningsplan, og det kreves at en studerer emner innen statsvitenskap, filosofi eller økonomi. Universitetet i Saskatchewan, North2 North avtale, og Universitetet i Salamanca, Erasmus avtale, har ekstra stipend på i overkant av 300 euro (2008) i måneden. For mer informasjon se utveksling.

Studenter som ønsker spesialisering i filosofi kan velge North2 North avtale: Universitetet i Saskatchewan, Canada, for sitt utenlandsopphold.

Studenter som ønsker spesialisering i statsvitenskap kan velge Erasmus avtale: Universitetet i Salamanca, Spania, for sitt utenlandsopphold.

Studenter som ønsker spesialisering i økonomi kan velge følgende universiteter: Erasmus-avtaler: Universitetet i Warszawa, Polen, Universitetet i Granada, Spania, Ludwig-Maximilians Universität Munchen og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tyskland, Universitetet i Torino, Italia, Université de Toulouse 1, Sciences Sociales, Frankrike, Universitetet i Umeå, Sverige, Universitetet i Aarhus, Danmark. North2 North avtale: Universitetet i Saskatchewan.

Studiet gir en sammensatt kompetanse som er etterspurt innenfor flere yrker ¿ og i flere bransjer. Tradisjonelt har finansbransjen vært særlig aktuell, en bransje som er langt mer allsidig enn at den bare rommer banknæringen alene. Kompetansen passer perfekt for den som ønsker seg en karriere innenfor politikk, enten som aktiv politiker eller i en politisk eller frivillig organisasjon, samt i alle de yrkene som ligger i randsonen til politikken, som politiske rådgivere, saksbehandlere, analytikere, kommentatorer eller konsulenter.

Konsulentnæringen er i sterk vekst i Norge, og det finnes det mange gode grunner til. Med økende fokus på etikk og kjerneverdier, bærekraft og nettverksbygging, vokser det frem nye behov i skjæringspunktet mellom offentlig virksomhet og privat næringsliv, der kompetanse fra fagene innenfor politikk, økonomi og filosofi er avgjørende for å finne gode, felles løsninger, og for å lykkes.

Med bachelor i politikk, økonomi og filosofi kan du søke opptak til mastergradsprogram i statsvitenskap, organisasjons- og ledelsesvitenskap, samfunnsøkonomi eller filosofi. Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre, og det samme kravet stilles for opptak til de disiplinære mastergradene.


Kontakt
IFF, Pål Bye jensen

Jensen, Pål Bye


Kontorsjef
Telefon: 77644288 pal.bye.jensen@uit.no

Herbjørg-Kristiansen

Herbjørg Anie Kristiansen


Førstekonsulent
Telefon: 77623219 herbjorg.kristiansen@uit.no

Sørensen, Grethe


Førstekonsulent
Telefon: 77644857 grethe.sorensen@uit.no

Skip to main content