høst 2022
AUT-2507 Elektriske maskiner og skjemateknikk - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Teknisk spesialisering, automasjon. Tilbys hvert høstsemester. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Trefase-systemer

Framstilling av 3-fase-spenninger. Beregninger av symmetriske nett og laster.

Effekt- og energimåling i trefasenett.

Trefasenett

Ulike former for trefasenett. Overføringsnett for el-energi. IT-nett og TN-nett. El-tavler og fordelingssystemer. 400/230 V-systemer.

El-sikkerhet

Forskrifter for el-anlegg. EU-krav - herunder krav til jordfeilbrying, overspennings- og motorvern, kabeldimensjonering, jording og beskyttelsesgrad (IP-normer). HMS.

Elektriske maskiner

Motorteori. Effekt og virkningsgrad. Kraft og dreiemoment. Vekselstrømsmotorer og asynkronmotorer. Prinsipielt og teoretisk grunnlag. Regulering av hastighet og moment - frekvensstyring. Bruksområder.

Skjemateknikk

Generelt om symboler, tegneprinsipper og standarder for dokumentasjon av elektriske styresystemer. Virkemåte kontaktorer og releer. Enlinje- og flerlinjeskjemaer. Enkle styringer av motorer og andre elektriske laster. Bruk av relevant programvare for dokumentasjon.


Anbefalte forkunnskaper

AUT-2502 El-lære og Elektronikk, AUT-2503 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har teoretisk forståelser av grunnlaget for elkraft til, produksjon, overføring, energiomsetning og styring av el. energi, herunder om resistive, kapasitive og induktive elektriske kretser.
 • Forstår virkemåten til el.maskiner og kan gjøre teoretiske beregninger for disse.
 • Kjenner muligheter for moment- og turtallsstyringer.
 • Kjenner hvilke faktorer som påvirker el-sikkerhet og viktige forskriftskrav som det må tas hensyn til
 • Kjenner til styring og kontroll av elektriske anlegg/maskiner, herunder vern og sikkerhet.
 • Har kunnskaper om el. energiforbruk, mulige begrensninger/besparelser og alternative energiformer og forbruksmuligheter.

Ferdigheter:

 • Kan gjøre beregninger for symmetriske trefasesystemer med innkoplede laster.
 • Kan kople opp elektriske sterkstrømskretser, trefasesystemer, motorer og styringer.
 • Kan gjennomføre målinger av el.spenning/-strøm og effekt/energi.
 • Kan bruke programvare for dokumentasjon av elektriske anlegg/styringer.

Kompetanse:

 • Har teoretisk innsikt og forståelse av definisjoner og begreper i faget
 • Kan anvende teori og metoder, og kan forstå og skissere løsninger for drift av elektriske anlegg.
 • Kan velge ut maskiner og komponenter for styring, som er dimensjonert for mindre anlegg.
 • Kan ta et miljøhensyn ved valg av ulike løsninger.
 • Kan kommunisere med fagfeller og samfunn om problemstillinger innen elektriske installasjoner..

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres normalt som klasseromsundervisning, inkludert aktiv deltakelse i laboratorieøvinger og veiledning for øvrig gjennom øvingstimer.

 • 28 t forelesning
 • 10 t regneøvinger
 • 20 t laboratoriearbeid 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022 09:00
3 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Lab Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent øvingsopplegg.
 • Godkjent forarbeid, deltakelse og etterarbeid på samtlige labgjennomføringer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: AUT-2507
 • Tidligere år og semester for dette emnet