høst 2022
ERN-3000 Klinisk ernæring 1 - 30 stp

Sist endret: 04.10.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i klinisk ernæring ved UiT og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i klinisk ernæring. Emnet tar for seg ansvarsområder og arbeidsmetoder, inklusiv NCP (Nutrition Care Process), for kliniske ernæringsfysiologer, samt helsevesenets oppbygging, relevante lover og forskrifter. 

Emnet omhandler i hovedsak patofysiologi og ernæringsbehandling av sykdommer hos voksne innenfor spesialisthelsetjenesten. Emnet omhandler: gastrointestinale sykdommer, kirurgi, leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer, intensivernæring, samt sondeernæring og intravenøs ernæring. 


Hva lærer du

Etter avsluttet emne skal studentene kunne: 

Kunnskap: 

 • beskrive og kritisk vurdere ansvar og oppgaver som kliniske ernæringsfysiologer har, inklusive sentrale bestemmelser i ernæringsrelevante veiledere, lover og forskrifter 
 • ha kunnskap om pasientforløp og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten 
 • kunne redegjøre for patofysiologi, forekomst, diagnose og behandling av følgende: gastrointestinale sykdommer, kirurgiske pasienter (inkludert fedmekirugi og transplantasjon), leversykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer, revmatologiske sykdommer, nevrologiske sykdommer, kreftsykdommer og intensivpasienter 

Ferdigheter:

 • kartlegge en pasients ernæringsstatus basert på informasjon om pasientens bakgrunn, matinntak, antropometriske mål, kliniske og biokjemiske målinger
 • analysere og tolke innsamlet informasjon og sammenlikne med kriterier, anbefalinger og retningslinjer, og anvende dette til å stille en ernæringsdiagnose
 • vurdere behov og gi tilpasset ernæringsbehandling til voksne pasienter med ernæringsproblemer relatert til næringsinntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold, i form av standardkost, spesialkost, konsistenstilpasset kost, næringsdrikker, sondemat, intravenøs ernæring og vitamin- og mineraltilskudd
 • vurdere, dokumentere og kommunisere effekt av ernæringsbehandling og oppfølging, både til pasienten selv, pårørende, helsepersonell og ved behov andre relevante aktører 
 • planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg til ulike pasientgrupper og helsepersonell 
 • arbeide tverrprofesjonelt, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud

Generell kompetanse:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter i selvstendige og tverrfaglig fagutøvelse som klinisk ernæringsfysiolog i primær- og spesialisthelsetjenesten, og bidra til nytenking og kvalitetsforbedring
 • formidle kunnskapsbasert praksis om kosthold og ernæring til pasienter, helsepersonell og andre målgrupper på en vitenskapelig, men lettforståelig måte 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Kasus og gruppeoppgaver med muntlige presentasjoner 
 • Sykehuspraksis/TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring)
 • Praktisk kjøkkenlab
 • PROFERN (mentorgruppemøte)
 • VITERN (kritisk artikkellesing og presentasjon) 

Det vil gjennomføres individuell praksis enkelte dager underveis i emnet. 

Undervisningsspråket er i utgangspunktet norsk, men det kan bli aktuelt med forelesninger på andre skandinaviske språk og/eller engelsk. 


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer Bestått – Ikke bestått
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Kjøkkenlab Godkjent – ikke godkjent
Foredrag klinisk ernæring Godkjent – ikke godkjent
Klinisk praksis Godkjent – ikke godkjent
Mentorgruppemøte Godkjent – ikke godkjent
VITERN-oppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ERN-3000
 • Tidligere år og semester for dette emnet