høst 2022
IDR-2232 Testing, analyse og målemetoder - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære (20 sp) eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2231 Testing, analyse og målemetoder 10 stp

Innhold

Fysisk testing foregår i dag innenfor idretten, ved flere treningssentre og lærersteder og vil gi verdifull kunnskap for alle som vil få testings- og analyseoppgaver. Testing og analyse kan være motiverende for å trene opp fysiske kapasiteter, og taktiske dimensjoner i konkurranseidrett, og behovet for fagpersoner med kompetanse innen testing og analyse er økende. Testing av fysisk kapasitet og analyse av testresultater gir viktig kunnskap for å forstå og planlegge trening på ulike nivå.

I dette emnet gjennomgås:

 • Teoretisk bakgrunn for valg av tester og bruk av testutstyr
 • Testing av ulike fysiske og fysiologiske egenskaper
 • Ulike former for testing av fysisk form
 • Ulike former for måling av kroppssammensetning
 • Analyse av fysiske prestasjoner i utvalgte idretter
 • Anvendelse av fysisk testing i idrett og mosjonssammenheng.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive fysiologiske parametere
 • Diskutere og vurdere testresultat
 • Forklare sammenhengen mellom helsetilstand og fysisk form
 • Bedømme ulike testers reliabilitet og validitet
 • Forklare etiske forhold, sikkerhet og hygiene ved laboratorieøvelsene.

Ferdigheter

 • Kalibrere og vurdere utstyret, samt gjennomføre tester
 • Planlegge og gjennomføre tester med bruk av Idrettshøgskolens testutstyr
 • Gjennomføre riktig arkivering av resultater og rengjøring av laboratorieutstyret.

Generell kompetanse

 • Ha trygghet i måling av ulike fysiologiske parameter
 • Vurdere og reflektere over test- og analyseresultatet
 • Utøve god hygiene og etikk i samhandling med andre.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, gruppearbeid og praktisk arbeid, der studentene får opplæring og øving i bruk av ulikt testutstyr. Studentene vil få både skriftlige og praktiske arbeidsoppgaver som gjennomføres individuelt og i gruppe for å sette seg inn i ulike tester, gjennomføring og vurdering av disse. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 01.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

HMS-kurs Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i seminar Godkjent – ikke godkjent
Test Godkjent – ikke godkjent
Rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. 

Studentene skal delta i gjennomføring og vurdering av test/tester på Idrettshøgskolens forskningslab. Studentene skal i gruppe levere en skriftlig testrapport på maks 10 sider, samt ha en muntlig framføring. 

For å få godkjent kurs skal studentene også ha gjennomført nettbasert kurs: HMS 0501, sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt, og praktisk kurs (klasserom): HMS-0502, førstehjelp på lab, verksted og felt. 


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F har studenten adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2232
 • Tidligere år og semester for dette emnet