høst 2022
JUR-3618 Havressursrett - 15 stp

Sist endret: 22.09.2022

Søknadsfrist

For andre enn studenter tatt opp til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT, er søknadsfristen for opptak til dette emnet 1. juni (for enkeltemner som tilbys i høstsemesteret).

Emnetype

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet. Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT. For fakultetets studenter forutsettes det bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap. 

Emnebeskrivelsen må ses i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved UiT, Fagbeskrivelse for femte avdeling og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap ved UiT.

Andre studenter kan etter søknad gis opptak til emnet.


Opptakskrav

Havressursrett er et enkeltemne på masternivå. For informasjon om søknadsprosess for studenter utenfor programmet master i rettsvitenskap, se Fellestjeneste for opptak sine sider om masterenkeltemner

Innhold

Pensum og undervisning i spesialfaget bygger videre på studentenes kunnskaper innen fag som folkerett, EU/EØS-rett, forvaltningsrett, statsrett, strafferett, og metodiske kunnskaper og ferdigheter.

Havressursrett omhandler sentrale rettsregler om produksjon av norsk sjømat ved havbruk og fangst av viltlevende marine ressurser, samt handel med norsk sjømat innen EU/EØS-området. Emner:

 • Forvaltningssystemet for bærekraftig havbruk og fangst av viltlevende marine ressurser
 • Etablering av havbruksanlegg og deltakelse i ervervsmessig fiske
 • Maksimalt tillatt biomasse (MTB) på lokalitet og kvotesystemet i fiskeriene
 • Førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser
 • Drift av havbruksanlegg og utøvelse av ervervsmessig fiske
 • Vern av etablert posisjon
 • Overføring av tillatelser
 • Håndheving (kontroll og sanksjon)
 • Markedsadgang og kvalitetskrav i EU/EØS-området for norsk sjømat

Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått spesialfag har studenten:

 • Avansert kunnskap om grunnleggende hensyn og prinsipper for akvakultur og havressursforvaltning.
 • Avansert kunnskap om driftskrav for havbruk, herunder regler om teknisk standard, rømming av fisk, sykdom og lakselus.
 • Avansert kunnskap om reglene for etablering av oppdrettslokalitet og tillatelse til å drive oppdrett. 
 • Avansert kunnskap om retten til deltakelse i ervervsmessig høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser med norske fartøy.
 • Avansert kunnskap om kvotesystemet i de ervervsmessige fiskerier.
 • Avansert kunnskap om håndheving (kontroll og sanksjon) ved overtredelse av fiskeri- og havbrukslovgivningen.
 • God kunnskap om reglene om førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser. 
 • Kunnskap om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser.
 • Kunnskap om organiseringen av forvaltningen av ervervsmessig fiske og havbruk.

 

Ferdigheter

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Identifisere og analysere akvakultur- og havressursrettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på bakgrunn av de tilgjengelige rettskilder på området og i tråd med juridisk metode.
 • Anvende sin kunnskap om akvakultur- og havressursrett på en forsvarlig måte ved de skjønnsmessige avveiningene som reiser seg innenfor fagområdet.
 • Fremstille akvakultur- og havressursrettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten.
 • Bruke de tilegnede kunnskapene i akvakultur- og havressursrett til å holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet og til å videreutvikle sine ferdigheter.  

 

 

Generell kompetanse

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Anvende de ovennevnte kunnskapene og ferdighetene i faget individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kommunisere faglige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten.
 • Anvende kunnskaper og ferdigheter fra faget på relevante rettsområder, arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid med problemstillinger innenfor akvakultur- og havressursrett særlig kan lede til, og håndtere disse på en forsvarlig måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av 15 samlinger, hver på to undervisningstimer, det vil si sammenlagt 30 timer. Undervisningen er problemorientert. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene ved gjennomgang og drøfting av oppgaver. Undervisning tilbys kun i høstsemesteret.

Dersom det er mindre enn 4 undervisningspåmeldte studenter i emnet, vil det ikke bli arrangert undervisning.

Norsk er undervisnings- og eksamensspråk. Deler av undervisningen kan bli holdt på engelsk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Kontinuasjonseksamen

Kandidater som får bedømmelsen F har rett til å kontinuere, jf. forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JUR-3618
 • Tidligere år og semester for dette emnet