høst 2022
MAS-2803 Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1920 Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold 10 stp

Innhold

Jernbanen som transportsystem med fokus på drift og vedlikehold, herunder spesielt tung aksellast og vinterforhold.

Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført dette emnet har studentene følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Studentene har grunnleggende kunnskap om jernbanen som system og kompleksiteten i de fag og komponenter som utgjør dette systemet
 • Studentene har en generell kunnskap om roller og ansvarsfordeling i jernbanesektoren
 • Studentene har kunnskap om jernbanens samfunnsansvar sett i lys av transportoppdraget og hensynet til klima, miljø og sikkerhet

Ferdigheter

 • Studentene kan bistå i planlegging og prioritering av vedlikehold på en strekning
 • Studentene forstår hvordan jernbanens ulike komponenter fungerer sammen og påvirker hverandre
 • Studentene kan bidra ved drift og planlegging av vedlikehold av jernbanen med fokus på tung aksellast og ved vinterforhold

Generell kompetanse

 • Studentene har kompetanse om oppbygningen av jernbanesystemets med over- og underbygning, sporgeometri, sporets komponenter, sporveksler, helsveist spor og samspillet mellom spor og tog
 • Studentene forstår hovedprinsippene for planlegging, prosjektering, bygging og vedlikehold av jernbanespor
 • Studentene har grunnleggende kompetanse innen vedlikeholds styring, tilstandsovervåkning og generisk vedlikehold av jernbaneanlegg
 • Studentene har kompetanse om de spesielle utfordringene knyttet til drift og vedlikehold av Ofotbanen med fokus på tung aksellast og vinterdrift.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformer er forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Kurset deles inn i en generell del og en spesiell del rettet mot tung aksellast og vinterdrift.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Prosjektoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent prosjektoppgave.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen avholdes ved ikke bestått ordinær eksamen eller gyldig fravær.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2803
 • Tidligere år og semester for dette emnet